El pa­per d Wi­lli­am M

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

in­terès que va desenv jo­ve, quan amb 16 any trar en la Gran Exp Londres el 1851 per a mà­qui­nes i les fà­bri­qu una era in­dus­tri­al que ben fe­ta amb les m aquell ambient d’eu­fò èn­cia i el pro­grés, el jo va fer un pas al cos­ta cap al fu­tur a Ox­ford nu­cli dels que se­ri­en tes, en es­pe­ci­al Edw amb qui va com­par­tir vida, per bus­car insp les lle­gen­des ar­tú­ri­qu

Una ins­pi­ra­ció qu l’am­pli grup de dis­sen col·la­bo­rar o que va c per va ser de­fi­ni­tiu gust de ge­ne­ra­ci­ons, pre pas­sa, pels qui ten en­vol­tar-se d’aquests ger­ros, xe­me­ne­ies, i truir una ca­sa se­guint

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.