E or­ris

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

bjec­tes­bo­nics,un olu­par des de molt s es va ne­gar a en­si­ció ce­le­bra­da a més glò­ria de les es que anun­ci­a­ven eli­mi­na­ria la fei­na ans i l’àni­ma. En ia i fe ce­ga en la ci­ve Wi­lli­am Mor­ris t: en lloc de mi­rar es va en­vol­tar del pin­tors pre­ra­fa­e­li­ard Bur­ne-Jo­nes, amis­tat to­ta la se­va ra­ció en el pas­sat: es, l’edat mit­ja­na... va trans­me­tre a ya­dors amb qui va nèi­xer. El seu pan la for­ma­ció del pri­mer, com se­mi­en els mit­jans per ob­jec­tes, mo­bles, nca­ra més, con­sels seus dic­tats, la unió de l’es­tè­ti­ca amb la uti­li­tat; pe­rò més en­da­vant, igual que en aquells mo­ments tam­bé es­ta­va suc­ceint amb la mo­da, per unes clas­ses so­ci­als que po­di­en per­me­tre’s, grà­ci­es a l’aba­ra­ti­ment de ma­te­ri­als i tèc­ni­ques, imi­tar els més aca­ba­lats. Mal­grat les se­ves ide­es pro­gres­sis­tes, que van por­tar Mor­ris a con­treu­re un ma­tri­mo­ni desi­gual amb una jo­ve d’in­fe­ri­or po­si­ció so­ci­al, els seus dis­senys van aca­bar anant de dalt cap a baix.

Es po­dria dir que Mor­ris, so­ci­a­lis­ta con­ven­çut, tre­ba­lla­va o va in­ten­tar fer­ho d’acord amb les se­ves ide­es, en equip. Amb la se­va es­po­sa, Ja­ne, va com­prar una ca­sa, la Red Hou­se, i al no tro­bar ma­te­ri­als per de­co­rar-la al gust de tots dos, va de­ci­dir fa­bri­car-los ell amb els seus amics; ai­xí, du­rant dos anys, van ves­tir els murs amb ta­pis­sos que re­cre­a­ven es­ce­nes me­di­e­vals i pa­pers pin­tats que es con­ver­ti­ri­en en una de les se­ves es­pe­ci­a­li­tats. L’èxit de la Red Hou­se (“l’ale­gria del tre­ball col·lec­tiu”, com ho va de­fi­nir) el va por­tar a in­ten­tar cre­ar una co­mu­ni­tat d’ar­tis­tes i ar­te­sans a l’am­pli ca­sa­lot.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.