Des­prés de l’as­saig

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

Es­tre­nat ori­gi­nal­ment a la Fi­ra de Tàr­re­ga, ha pas­sat per l’es­ce­na­ri bar­ce­lo­ní de La Se­ca ‘A mí no me es­cri­bió Ten­nes­see Wi­lli­ams’, un es­pec­ta­cle de Marc Ro­sich i Ro­ber­to G. Alon­so en què aquest úl­tim s’en­fron­ta tot sol al per­so­nat­ge d’una do­na des­no­na­da, no no­més de ca­sa se­va si­nó tam­bé de la vida

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.