Albert Pla, psi­co­a­na­lis­ta a Buenos Aires

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s - RO­BERT MUR

Dis­sab­te nit a Pa­ler­mo So­ho, el bar­ri més co­ol de Buenos Aires. Una llar­ga cua de joves es­pe­ra per en­trar en un bar de mo­da sen­se do­nar mas­sa im­por­tàn­cia al fet que so­bre els seus caps, pin­tat a la pa­ret del bo­lic­he, emer­gei­xi un gra­fi­ti amb el ros­tre ca­da­vè­ric d’Albert Pla, amb ulls ben oberts, so­ta la pa­rau­la mi­e­do. Pla és des de fa anys un ar­tis­ta de cul­te al ConSud,com­ho­de­mos­tra­que­sen­se gai­re­bé pro­mo­ció, amb no­més uns quants gra­fi­tis als car­rers, ha­gi om­plert de Mi­e­do el teatre Re­gio al llarg de di­vuit fun­ci­ons en­tre els es­ti­uencs me­sos de ge­ner i març. Es­tre­na­da a la ca­pi­tal ar­gen­ti­na grà­ci­es a una co­pro­duc­ció amb el mu­ni­ci­pal Com­ple­jo Te­a­tral de Buenos Aires, l’úl­tim es­pec­ta­cle del can­tant de Sa­ba­dell ha ar­ri­bat aques­ta set­ma­na al Nu­e­vo Apo­lo de Madrid, abans de la se­va pre­sen­ta­ció al festival Grec de Bar­ce­lo­na.

Pe­rò el re­cent èxit de Pla a Buenos Aires, de pú­blic i crí­ti­ca, té du­es ex­pli­ca­ci­ons afe­gi­des a la le­gió de se­gui­dors que l’ar­tis­ta os­ten­ta so­bre­tot a l’Ar­gen­ti­na, Xi­le i l’Uru­guai, ai­xí com a Co­lòm­bia i Mè­xic. Una ex­pli­ca­ció es diu Mon­don­go; l’al­tra, psi­co­a­nà­li­si. Mon­don­go, adap­ta­ció lo­cal de la gas­tro­nò­mi­ca tri­pa, és tam­bé el nom d’un dels col·lec­tius ar­tís­tics ar­gen­tins més in­ter­na­ci­o­nals. For­mat per la pa­re­lla ar­tís­ti­ca i sen­ti­men­tal Ju­li­a­na Laf­fit­te i Ma­nu­el Men­dan­ha, les se­ves obres ves­sen la ma­tei­xa ir­re­ve­rèn­cia lú­di­ca, im­mun­da, or­gà­ni­ca i mor­daç que ema­nen les lle­tres de Pla. Els qua­dres de Mon­don­go es tro­ben en col·lec­ci­ons pri­va­des i mu­seus de No­va York, Los

La pri­me­ra ve­ga­da que un veu ‘Mi­e­do’ sent por, la se­go­na riu: el sar­cas­me venç l’en­surt

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.