Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

1 La bru­ja 1/5 Ca­mi­lla Läck­berg, Ma­e­va. Pa­trick Heds­trom i la se­va do­na ras­tre­gen la des­a­pa­ri­ció d’una ne­na 2 Pa­tria 2/68 Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. Du­es fa­mí­li­es bas­ques re­nyei­xen a cau­sa de la vi­o­lèn­cia 3 Fui­mos can­ci­o­nes N/– Elí­sa­bet Be­na­vent, Su­ma. Ma­ca­re­na és as­sis­tent de una ‘in­flu­en­cer’ i gau­deix de la vi­da a glops 4 Las al­mas de Bran­don N/– Cé­sar Bran­don, Es­pa­sa. Po­e­mes i re­lats so­bre els pe­tits pla­ers de la vi­da quo­ti­di­a­na 5 Ti­em­po de tor­men­tas 8/2 Bo­ris Iza­guir­re, Pla­ne­ta. Bo­ris ar­ri­ba des de Ca­ra­cas a Es­pa­nya i tri­om­fa com a per­so­nat­ge me­di­à­tic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.