Res­sa­ca d’Os­car

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

La Fil­mo­te­ca de Ca­ta­lu­nya mos­tra aquests di­es fo­tos de Terry O’Neill, com ara la que li va fer a Faye Du­naway a l’ho­tel Be­verly Hills el ma­tí des­prés d’ha­ver gua­nyat un Os­car. En aque­lla com­po­si­ció res no va ser ca­su­al. O’Neill fe­ia di­es que se­guia l’ac­triu per a Pe­o­ple i sa­bia que la ve­ri­ta­ble his­tò­ria no es tro­ba la nit dels pre­mis si­nó el ma­tí se­güent, quan l’ac­tor co­men­ça a as­su­mir que el seu cai­xet, re­al i sim­bò­lic, ha pu­jat un munt, i en­tra en un es­tat d’al·lu­ci­na­da res­sa­ca. El fo­tò­graf va con­vèn­cer l’ac­triu per­què es lle­vés a les sis el ma­tí més tri­om­fal de la se­va vi­da i, sis anys més tard, per­què es ca­sés amb ell. Van te­nir un fill i es van di­vor­ci­ar als tres anys de ma­tri­mo­ni.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.