Fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

1 La for­ça d’un des­tí 1/5 Mar­tí Gi­ro­nell, Co­lum­na. Je­an Le­on obre un res­tau­rant a Hollywo­od que reu­neix les es­tre­lles 2 La brui­xa 2/6 Ca­mi­lla Läck­berg, Ams­ter­dam. Pa­trick Heds­trom i la se­va do­na ras­tre­gen la des­a­pa­ri­ció d’una ne­na 3 La do­na que no sa­bia plo­rar N/– Gas­par Hernán­dez, Co­lum­na. La his­tò­ria d’una se­xò­lo­ga que pa­teix un blo­queig afec­tiu in­tens 4 Jo soc aquell que va ma­tar Fran­co 4/7 Jo­an-Llu­ís Llu­ís, Proa. Agus­tí, un cor­rec­tor, pa­teix a Ar­ge­lers un bom­bar­deig 5 La do­na a la fi­nes­tra 6/2 A.J. Finn, Ro­sa dels Vents. Una do­na veu des de ca­sa se­va una co­sa que no hau­ria d’ha­ver vist

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.