No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

1 De ca­si to­do se apren­de 2/3 Pau­la Go­nu, Mar­tí­nez Ro­ca. La cè­le­bre you­tu­ber ex­pli­ca les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es més per­so­nals 2 Es­paña que­dó atrás N/– Ra­mon Co­ta­re­lo, Now Bo­oks. Anà­li­si crí­ti­ca so­bre el des­a­cord en­tre Ca­ta­lu­nya i Es­pa­nya 3 Na­da es tan ter­ri­ble 1/4 Ra­fa­el San­tan­dreu, Gri­jal­bo. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vi­da 4 Mor­der la man­za­na 4/4 Pa­tri­cia Do­le­ra, Pla­ne­ta. Al·le­gat a fa­vor de les do­nes i de la se­va llui­ta per les lli­ber­tats 5 Au­tor­re­tra­to sin mí 6/5 Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. L’es­crip­tor de ‘Pa­tria’ par­la dels seus pa­res, dels fills, de l’amor...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.