Trump ins­pi­ra­tiu

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

Do­nald Trump es­tà de­mos­trant ser un ex­cel·lent es­ti­mu­lant per a l’art con­tem­po­ra­ni. El col·lec­tiu In­de­cli­ne, que ja va mun­tar un ce­men­ti­ri efí­mer enun­dels­seus­clubs­de­gol­fi­va plan­tar unes quan­tes es­tà­tu­es del pre­si­dent nu en di­fe­rents ciu­tats dels Es­tats Units, va or­ga­nit­zar fa unes set­ma­nes el seu mun­tat­ge més ar­ris­cat, una per­for­man­ce dins d’una de les sui­tes de la tor­re Trump, amb un ac­tor ves­tit com el man­da­ta­ri, en­tre rei­xes i amb ac­ces­so­ris com una fo­to de Vla­dí­mir Pu­tin ta­ca­da de car­mí.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.