Tor­na la can­çó pro­tes­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

“Vaig néi­xer a la Se­gu­re­tat So­ci­al i vull mo­rir a la Se­gu­re­tat So­ci­al”. La tor­na­da més fa­mo­sa de la ban­da Cab­ba­ge és re­pre­sen­ta­ti­va d’una ge­ne­ra­ció de grups bri­tà­nics que es­tà res­sus­ci­tant les lle­tres de con­tin­gut po­lí­tic d’una ma­ne­ra que no s’ha­via vist des de l’era Thatc­her. For­ma­ci­ons com Id­les i so­lis­tes com Na­di­ne Shah can­ten a fa­vor de la sa­ni­tat pú­bli­ca i en con­tra del fracking, amb un ni­vell de con­cre­ció en la pro­tes­ta que no es ve­ia als anys vui­tan­ta, quan el que es por­ta­va era més avi­at la rei­vin­di­ca­ció a ull.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.