No-fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 14 D’abril Del 2018 -

1 Di­es que du­ra­ran anys 1/7 Jor­di Bor­ràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rèn­dum de l’1-O i de les ten­si­ons ge­ne­ra­des en al­guns punts 2 Bon dia, són les vuit! 4/8 An­to­ni Bas­sas, Des­ti­no. El co­mu­ni­ca­dor re­cor­da els seus anys a ‘El ma­tí de Ca­ta­lu­nya Rà­dio’ 3 No hi ha res tan ter­ri­ble 5/4 Ra­fel San­tan­dreu, Ro­sa dels Vents. Ma­nu­al sen­zill per gau­dir més in­ten­sa­ment de la vi­da 4 Ope­ra­ció ur­nes 2/15 Xa­vi Te­dó i La­ia Vi­cens, Co­lum­na. L’ope­ra­ció clan­des­ti­na que va per­me­tre el re­fe­rèn­dum de l’1-O 5 S.O.S. cris­ti­ans 8/2 Pi­lar Ra­ho­la, Co­lum­na. Re­por­tat­ge so­bre cris­ti­ans del món per­se­guits i al­ho­ra si­len­ci­ats

AQUES­TA SETMANA DESTACA.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.