L’ac­ce­le­ra­ció

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - J. A.

En la quo­ti­di­a­ni­tat la mu­ta­ció del ca­ta­la­nis­me crei­xia sen­se des­bor­dar-se fins que el can­vi es va vi­su­a­lit­zar un dia en to­ta la se­va mag­ni­tud. El Go­vern apos­ta. 11 de se­tem­bre del 2012. “En lo que atañe al eje­cu­ti­vo, se de­ci­dió que era con­ve­ni­en­te que esa ma­ni­fes­ta­ci­ón fu­e­se un éxi­to, aun­que no es­ta­ba del to­do en su ma­no que así su­ce­di­e­ra. Pe­ro el deseo era ese y se hi­zo to­do lo po­si­ble”. Ai­xí de clar ho ex­pli­ca a la se­va crò­ni­ca Jo­sep Mar­tí, se­cre­ta­ri de co­mu­ni­ca­ció del go­vern d’Ar­tur Mas. La se­va in­tel·li­gent anà­li­si, que va del 2010 al pre­sent, és la d’un in­de­pen­den­tis­ta gra­du­a­lis­ta i prag­mà­tic que, en dar­rer ter­me, afir­ma que el pro­cés va co­men­çar a es­de­ve­nir dis­fun­ci­o­nal quan l’au­to­de­no­mi­na­da es­quer­ra in­de­pen­den­tis­ta es va con­ver­tir en un ac­tor pro­ta­go­nis­ta de la go­ver­na­ció ca­ta­la­na. “La uni­la­te­ra­li­dad y la deso­be­di­en­cia, pa­la­bras que más tar­de aca­ba­ron na­tu­ra­li­za­das en el cam­po del so­be­ra­nis­mo, son una apor­ta­ci­ón de la CUP”.

Pocs di­es des­prés de les elec­ci­ons del 27 de se­tem­bre del 2015 que va gua­nyar Junts pel Sí –la gran co­a­li­ció de par­tits i les en­ti­tats pa­ra­go­ver­na­men­tals de la so­ci­e­tat ci­vil–, Mar­tí es va reu­nir amb Mas i li va par­lar de l’es­tat pe­ri­llós, fa­tal, en el qual po­dia per­dre’s el pro­cés. A la fi, des­prés de des­car­tar la no­va con-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.