Lli­bres

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

vo­ca­tò­ria elec­to­ral i el pas al cos­tat de Mas, es va ele­gir pre­si­dent i es va cons­ti­tuir Go­vern. La crò­ni­ca més su­cu­len­ta d’aquell perí­o­de, en­ca­ra que si­gui de part, l’ha es­crit An­dreu Pu­jol, un pu­bli­cis­ta pro­per a ERC. Pu­jol, que diu que no ex­pli­ca­rà tot el que sap, sem­bla que sí que ho con­fes­si tot per re­vi­go­rit­zar la imat­ge del seu par­tit. Des­ta­pa tèr­bo­les cons­pi­ra­ci­ons pa­la­ti­nes de la ve­lla Con­ver­gèn­cia per acon­se­guir el con­trol de l’ANC (amb un es­bor­ra­ment in­clòs de la fi­gu­ra de Car­me For­ca­dell a la seu de l’en­ti­tat) o per blin­dar un Ger­mà Gor­dó a qui l’opa­ci­tat en la se­va ges­tió sem­bla­va sor­tir-li per tot ar­reu o des­ta­pa les cons­pi­ra­ci­ons suc­ces­si­ves que es van anar pro­duint en el Go­vern Puig­de­mont.

El lli­bre de Pu­jol, ti­tu­lat Vam fer un re­fe­rèn­dum, de­ta­lla el tor­tu­ós ca­mí ins­ti­tu­ci­o­nal que va me­nar a l’1 d’oc­tu­bre. Es re­fe­reix a les dis­cre­pàn­ci­es en­tre els equips de Jun­que­ras i al­gu­nes con­se­lle­ri­es con­ver­gents i in­clou les pà­gi­nes més pre­ci­ses so­bre l’ope­ra­ti­vi­tat de l’Es­tat Ma­jor. Va sor­gir per neu­tra­lit­zar la des­con­fi­an­ça en­tre els par­tits, pe­rò men­tre es lu­bri­ca­va va es­de­ve­nir una me­na de go­vern a l’om­bra: allà s’avan­ça­va en la cons­truc­ció de la lle­ial­tat en­tre la cú­pu­la que el pro­cés te­nia en aquell mo­ment amb la fi­na­li­tat d’or­ga­nit­zar el re­fe­rèn­dum. La di­men­sió no di­rec­ta­ment ins­ti­tu­ci­o­nal que ho fa­ria pos­si­ble se­ria la xar­xa que es va en­car­re­gar de l’ad­qui­si­ció i trans­port de les ur­nes. La­ia Vi­cens i Xa­vi Te­dó, al gran re­por­tat­ge que és l’exi­tós Ope­ra­ció ur­nes, van des­co­brir l’ope­ra­tiu se­cret li­de­rat per “un au­tèn­tic pa­ra­es­tat a l’om­bra”. L’al­tre ca­mí d’aques­ta his­tò­ria fas­ci­nant de com­pro­mís i pi­ca­res­ca co­men­ça a la Xi­na, pas­sa per Fran­ça i, mal­grat els atemp­tats de la Ram­bla, es con­ver­teix en re­a­li­tat abans de l’11 de se­tem­bre. Aquell dia to­tes les ur­nes eren ja a Ca­ta­lu­nya i avi­at s’ac­ti­va­ria la no­va fa­se que les aca­ba­ria por­tant als col·le­gis elec­to­rals.

Jor­di Ca­nal Con per­mi­so de Kafka Jor­di Co­ro­mi­nas Di­a­rio del ‘pro­cés’ Jo­an Cos­cu­bi­e­la Em­pan­ta­na­dos Ar­nau Gon­zà­lez, En­ric Uce­lay i Plà­cid Garcia-Pla­nas Tu­mul­to Ori­ol March Los en­tre­si­jos del ‘pro­cés’ Jo­sep Mar­tí Có­mo ga­na­mos el pro­ce­so y per­di­mos la...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.