Els mo­tius del llop

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - J.A. MASOLIVER RÓDENAS

En pocs es­crip­tors s’ha do­nat una iden­ti­fi­ca­ció tan for­ta en­tre la se­va obra i la se­va bi­o­gra­fia com en Fran­cis­co Fer­rer Le­rín (Bar­ce­lo­na, 1942), to­tes du­es ali­men­ta­des per la lle­gen­da. Pe­re Gim­fer­rer, sem­pre atret pels rars, el va lle­gir amb en­tu­si­as­me; En­ri­que Vi­la-Ma­tas el va in­clou­re en­tre els seus es­crip­tors del No; i és un dels per­so­nat­ges, el Bui­tre ,al Di­a­rio de un hom­bre hu­mi­lla­do, de Fé­lix de Azúa. No­vís­sim pel seu desig de re­no­va­ció, tant en la se­va po­e­sia com en la se­va pro­sa és, junt amb Le­o­pol­do Ma­ría Pa­ne­ro, el més ra­di­cal de tots ells. “¡Qué su­mi­si­ón / a las nor­mas es­ta­ble­ci­das!”, ex­cla­ma en un po­e­ma. Des­prés dels seus lli­bres de po­e­mes De las con­di­ci­o­nes hu­ma­nas (1964) i La ho­ra oval (1971) es pro­du­eix un si­len­ci que du­ra­rà més de tren­ta anys, ja que Cón­sul, pu­bli­ca­da el 1987, és una an­to­lo­gia de po­e­mes es­crits en­tre el 1964 i el 1973. Ja a par­tir de la se­va no­vel·la Ní­quel (2005), que par­teix del guió ci­ne­ma­to­grà­fic Ra­be que li va en­car­re­gar Fre­de­ric Amat, dei­xa de ser l’es­crip­tor bart­le­bià del No per pro­duir una sè­rie d’obres com El bes­ti­a­rio de Fer­rer Le­rín (2007), el lli­bre de po­e­mes Fá­mu­lo (2009) –pre­mi de la Crí­ti­ca– o les pro­ses de Man­sa cha­tar­ra (2011).

A fi­nals dels anys sei­xan­ta, Fer­rer Le­rín s’ins­tal·la a Ja­ca per con­ver­tir­se en un or­ni­tò­leg de pres­ti­gi, pro­mo­tor del res­ta­bli­ment de les men­ja­do­res o abo­ca­dors d’aus ne­crò­fa­gues. L’or­ni­to­lo­gia ocu­pa un es­pai cen­tral a Be­sos hu­ma­nos, una se­lec­ció de tex­tos apa­re­guts en di­ver­ses pu­bli­ca­ci­ons en­tre el 1962 i el 2017, i se­lec­ci­o­nats per Ig­na­cio Ec­he­var­ría, au­tor al­ho­ra de l’epí­leg.

Les aus re­cor­ren tot el lli­bre, es­pe­ci­al­ment els corbs i els vol­tors, i ve­iem com cau del cel “una llu­via de aves, de ru­gi­dos, y los dos cu­ras des­nu­dos, blan­cos, re­gor­de­tes, des­a­pa­re­ci­e­ron de la faz de la ti­er­ra”. És grà­ci­es a les men­ja­do­res que es re­cu­pe­ren les po­bla­ci­ons de vol­tors i és ai­xí com l’abo­ca­dor es­de­vé un lloc de cul­te. A més de les aus, en el ma­teix es­pai ge­o­grà­fic, les bès­ti­es fan­tàs­ti­ques, en­tre elles els llops, als qual in­ci­tats per la fam ve­iem di­ri­gir-se al ce­men­ti­ri on co­men­cen a udo­lar i “lu­e­go co­pu­lan (¡tan jó­ve­nes!), y de sú­bi­to, co­mo dán­do­se cu­en­ta de que es muy tar­de, sus­pen­den el ac­to, de­jan el cam­po­san­to”. Pe­rò no són ells els únics co­pu­la­dors. Les pas­si­ons in­con­fes­sa­des i la bru­ta­li­tat se­xu­al es do­na tant en ho­mes com en do­nes, “las em­pa­pa­das hem­bras”, “la hem­bra des­nu­da que es­pe­ra al hom­bre mu­er­to”, la pros­ti­tu­ta ro­ma­ne­sa a la qual “lo que más le gus­ta es abrir ar­ma­ri­os por si hay pan­ta­lo­nes de hom­bre, con el olor ya se cor­re”. Un se­xe que de ve­ga­des sem­bla sor­gir d’un aque­lar­re en es­ce­nes de so­do­mia i obs­ce­na pro­fa­na­ció. Una cru­el­tat que tan­ma­teix tro­ba una atrac­ti­va res­so­nàn­cia a tra­vés de la mà­gia, la lle­gen­da i l’oní­ric. I la fèr­til ima­gi­na­ció, com la ne­na que s’em­pas­sa una har­mò­ni­ca, l’ho­me de les ber­ru­gues o l’es­tre­mi­do­ra fa­mí­lia de le­pro­sos de Cal­de­tes, que re­la­ci­o­nem amb la brui­xa de llen­gua le­pro­sa de Man­sa cha­tar­ra. Tot ai­xò es ba­sa en la pas­sió de Fer­rer Le­rín per la bi­bli­o­fí­lia, que es re­flec­teix ai­xí ma­teix en les fre­qüents re­fe­rèn­ci­es au­to­bi­o­grà­fi­ques.

Be­sos hu­ma­nos es­tà in­te­grat per tex­tos ma­jo­ri­tà­ri­a­ment breus que po­den acos­tar-se –sen­se ser-ho, Déu nos en guard!– al mi­cro­re­lat. Pel que fa a l’or­dre en què es pre­sen­ten, Ec­he­var­ría as­se­nya­la que “obe­eix a un cri­te­ri sub­jec­tiu de ca­ràc­ter rít­mic for­ça di­fí­cil de jus­ti­fi­car, pe­rò en tot cas desen­tès de la se­qüèn­cia cro­no­lò­gi­ca”. Que és el que ens per­met lle­gir-ho com un po­de­rós­re­lat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.