Di­vi­na No­ru­e­ga

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

No hi ha mi­llor guia per vi­at­jar a No­ru­e­ga que les no­tes que va es­criu­re

a Car­tes de lluny, on el sor­prèn un pai­sat­ge que no per­tany al món or­di­na­ri: “La gran­di­o­si­tat del pa­ís us acla­pa­ra. El seu en­so­nya­ment so­li­ta­ri us sor­prèn. La se­va va­gue­tat bo­re­al us es­pan­ta. Des­co­briu que la ter­ra us va ri­dí­cu­la­ment gran”.

Quan ater­res a l’ae­ro­port d’Os­lo qui et do­na la ben­vin­gu­da en una pan­ta­lla ge­gant és l’es­crip­tor del pa­ís, La se­va no­va no­vel·la, Mac­beth, no no­més és la pri­me­ra en la llis­ta dels lli­bres més ve­nuts, si­nó que la se­va pre­sèn­cia en car­tells, ban­de­ro­les, pan­ta­lles i pi­les de lli­bres és ubi­qua. allà ta­lla el ba­ca­llà. A les illes Lo­fo­ten veig com pen­gen ba­ca­llans a mi­lers com si fos­sin per­nils a Gui­ju­e­lo, as­se­cant-se a la in­tem­pè­rie en les es­truc­tu­res de fus­ta dels ports que han uti­lit­zat els pes­ca­dors des que Vickie el Viking ana­va a l’es­co­la. A l’ae­ro­port de Nar­vik tro­bes una pe­ti­ta bi­bli­o­te­ca in­fan­til pú­bli­ca al mig de la ter­mi­nal. No­ru­e­ga lle­geix i la no­vel·la po­li­cí­a­ca els en­can­ta (n’hi ha qua­tre de po­li­cí­acs en­tre els cinc lli­bres més ve­nuts). És pri­ma­ve­ra, pe­rò ca­mí de Trom­so el ter­mò­me­tre mar­ca de nit on­ze graus so­ta ze­ro. En aquest ra­có d’Eu­ro­pa la na­tu­ra i el cli­ma en­ca­ra te­nen molt a dir i els no­ru­ecs els es­col­ten. Aquí, en comp­tes de pi­la­tes o ru­ca­des, ta­llen lle­nya per a les es­tu­fes.

A Os­lo, al cos­tat de l’edi­fi­ci de l’òpe­ra, da­vant del mar, hi ha un munt de gru­es. Sos­pi­ro: l’es­pe­cu­la­ció im­mo­bi­li­à­ria. M’acos­to a lle­gir el rè­tol de l’obra. Aquests no­ru­ecs es­tan bo­jos! En un lloc co­tit­za­dís­sim, en comp­tes de cons­truir ho­tels, van i es po­sen a cons­truir una bi­bli­o­te­ca. Po­bris­sons, quant que n’han d’apren­dre, de nos­al­tres!

A que se sor­pre­nia de po­ques co­ses, pot­ser l’hau­ria sor­près que fos en aque­lla ge­o­gra­fia des­co­mu­nal del nord de No­ru­e­ga on s’ha ai­xe­cat (més avi­at ex­ca­vat) un san­tu­a­ri per als lli­bres i les obres de cre­a­ció. M’ho ex­pli­ca que tre­ba­lla a Es­pa­nya per a Piql, l’em­pre­sa que l’ha po­sat en mar­xa amb ajuts del Go­vern de No­ru­e­ga i la Unió Eu­ro­pea: “Amb la ins­pi­ra­ció del Di­pò­sit Glo­bal de Lla­vors ja en fun­ci­o­na­ment, el 2016 es va co­men­çar a ex­plo­rar la pos­si­bi­li­tat d’un ar­xiu per aco­llir els ac­tius di­gi­tals més va­lu­o­sos en el mi­llor en­torn pos­si­ble. I es va fi­xar la ubi­ca­ció en una mi­na a les illes Sval­bard, al cer­cle po­lar Àr­tic”. El bún­quer es­tà cons­tru­ït apro­fi­tant una mi­na de car­bó aban­do­na­da fa du­es dè­ca­des, la Mi­na núm. 3, i es tro­ba 300 me­tres so­ta ter­ra, per so­ta del per­ma­gel que man­té una tem­pe­ra­tu­ra es­ta­ble (en­tre -5º i -10ºC) sen­se ne­ces­si­tat de con­sum ener­gè­tic. Dos anys des­prés, l’Ar­xiu Mun­di­al de l’Àr­tic s’ha po­sat en mar­xa”.

La idea és pre­ser­var con­tin­guts cre­a­tius di­gi­ta­lit­zats so­bre pel·lí­cu­la fo­to­sen­si­ble ana­lò­gi­ca (s’han in­ver­tit 25 mi­li­ons d’eu­ros en el desen­vo­lu­pa­ment d’aques­ta tec­no­lo­gia). Els con­tin­guts cus­to­di­ats són va­ri­ats “des de do­cu­ments his­tò­rics, lli­bres, pin­tu­res i fo­to­gra­fi­es di­gi­ta­lit­za­des fins a do­cu­ments nas­cuts ja di­gi­tal­ment, con­trac­tes, fo­tos, ví­de­os...”. Els con­cep­tes d’art són re­la­tius: el Mu­seu Na­ci­o­nal de No­ru­e­ga ha vol­gut guar­dar en lloc se­gur una ver­sió di­gi­tal d’El crit de el Go­vern bra­si­ler ha op­tat per di­gi­ta­lit­zar al­guns mo­ments his­tò­rics dels grans ju­ga­dors bra­si­lers.

M’ex­pli­ca que “el pri­mer di­pò­sit d’una obra li­te­rà­ria l’ha fet la Bi­bli­o­te­ca Apos­tò­li­ca Va­ti­ca­na fa un mes i mig, em­ma­gat­ze­mant una cò­pia di­gi­tal del ma­nus­crit de La Di­vi­na Co­mè­dia de

El Dant va ima­gi­nar la sal­va­ció al cel i la con­dem­na més es­fe­re­ï­do­ra a l’in­fer­nal sub­sol. Pe­rò pa­ra­do­xes del des­tí, la se­va obra tro­ba­rà la sal­va­ció gai­re­bé eter­na (500 anys ga­ran­tits) a cen­te­nars de me­tres so­ta ter­ra. Tot és pos­si­ble a No­ru­e­ga.

Jo­sep Pla Jo Nesbø Jo­sep Pla, Alig­hi­e­ri”. Ro­ber­to Gonzá­lez, Ro­ber­to Gonzá­lez Jo Nesbø. Munch;

ANTONIO ITURBE

Dan­te

A. ITURBE

Pai­sat­ge del nord de No­ru­e­ga

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.