Un Mar­co Po­lo ga­llec

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - CARLES BARBA

La nar­ra­ti­va es­pa­nyo­la his­tò­ri­ca es­tà en un mo­ment dolç. D’un temps cap aquí –po­sem des d’El he­re­je de De­li­bes (1998)– au­tors com Il­de­fon­so Fal­co­nes, Jo­sé Luis Cor­ral, Ma­til­de Asen­si, Ju­lia Na­var­ro, Chu­fo Llo­rens, Gon­za­lo Gi­ner, Mag­da­le­na La­sa­la o San­ti­a­go Pos­te­gui­llo han prac­ti­cat el gè­ne­re i han gua­nyat un am­pli es­pec­tre de lec­tors. So­bre aques­ta ter­ra tan ben ado­ba­da, Ed­ha­sa ha po­sat opor­tu­na­ment en mar­xa el pre­mi de Nar­ra­ti­ves His­tò­ri­ques, i en la se­va pri­me­ra edi­ció l’hi ha do­nat a una se­nyo­ra no­ve­las­sa me­di­e­val, La­ín, la pe­ri­pè­cia d’un fill il·le­gí­tim del se­nyor d’un pe­tit feu ga­llec, les aven­tu­res del qual el con­du­ei­xen fins a ter­res tan llu­nya­nes com Sa­mar­can­da o Xa­na­dú. Fir­ma l’am­bi­ci­o­sa obra Fer­nan­do Nar­la (Lu­go, 1978), un co­man­dant ae­ri que té es­cri­tes cinc fic­ci­ons més, en­tre les quals Ro­nin.

Mic­hel Tour­ni­er diu que des d’Ho­mer els es­crip­tors po­den di­vi­dir-se se­gons s’ins­pi­rin en la his­tò­ria o en la ge­o­gra­fia, sent La Ilí­a­da una lle­gen­da his­tò­ri­ca i L’Odis­sea una epo­pe­ia ge­o­grà­fi­ca. Fer­nan­do Nar­la ju­ga aquí les du­es car­tes, i d’una ban­da por­ta al seu he­roi a la­ti­tuds d’allò més exò­ti­ques i re­mo­tes, i de l’al­tra el fa res­pi­rar llocs amb uns ves­ti­gis que ens par­len de temps molt re­cu­lats. La no­vel·la, en qual­se­vol cas, es des­gra­na en ple se­gle XIII –en­tre el 1237 i el 1284– i re­la­ta una do­ble ex­pe­di­ció, la de Ro­dri­go de Sei­jas, se­nyor de San Pa­io, a ter­res pa­les­ti­nes per re­con­que­rir-les per a la cau­sa cris­ti­a­na; i la poste­ri­or del seu fill bas­tard La­ín cap a Ga­za, qui, com Te­lè­mac, va a la re­cer­ca del pro­ge­ni­tor per­dut, se­cun­dat en ai­xò per un lloc­ti­nent d’aquell, Guy de Tar­bas, que aca­ba­rà sent per al noi el ve­ri­ta­ble pa­re.

La nar­ra­ció s’en­ri­queix des de l’ín­ci­pit amb un al­tre per­so­nat­ge es­sen­ci­al, Mar­tín Co­dax, un tro­ba­dor de Vi­go que tro­ba La­ín quan, com Ulis­ses, tor­na ple d’ex­pe­ri­èn­ci­es a la se­va Íta­ca ga­lle­ga, i de­ci­deix com­pon­dre amb les se­ves pe­ri­pè­ci­es un can­tar de ges­ta.

Hi ha ra­ons de so­bres. La sin-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.