El cos, tot el que som

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - CARINA FARRERAS

Cen­te­nars d’en­tre­vis­tes amb ci­en­tí­fics, dese­nes de vi­at­ges i con­fe­rèn­ci­es al més alt ni­vell, mi­lers d’ar­ti­cles i lli­bres lle­gits han do­nat a Jo­sep Cor­be­lla (Bar­ce­lo­na, 1966) un co­nei­xe­ment enor­me so­bre l’àrea de ci­èn­cia, es­pe­ci­a­li­tat de la qual és res­pon­sa­ble al di­a­ri La Van­guar­dia des del 1993. Ca­da in­for­ma­ció su­po­sa a aquest pe­ri­o­dis­ta un gran rep­te de di­vul­ga­ció. Com ex­pli­car amb els mit­jans d’un redac­tor –amb fo­to­gra­fi­es, grà­fics, di­bui­xos i, es­pe­ci­al­ment, amb el seu re­curs més im­por­tant, la pa­rau­la– la re­so­lu­ció de fór­mu­les ma­te­mà­ti­ques o la tra­jec­tò­ria d’un co­me­ta en l’uni­vers? Amb clare­dat, pe­da­go­gia i sen­zi­lle­sa, amb l’ús de me­tà­fo­res com­pren­si­bles al lec­tor, amb ex­pli­ca­ci­ons es­cla­ri­do­res so­bre as­pec­tes re­lle­vants.

La me­ra­ve­llo­sa his­tò­ria del teu cos té el va­lor del sa­ber des­til·lat. Un sa­ber acu­mu­lat al llarg de tres de­cen­nis de tre­ball, cone­gut en pri­me­ra per­so­na pels grans pen­sa­dors i ci­en­tí­fics con­tem­po­ra­nis. I des­til·lat per­què es­tà ex­pli­cat amb el llen­guat­ge sen­zill amb què es par­la a un nen pre­a­do­les­cent. En re­a­li­tat, l’au­tor es­criu com si s’adre­cés a la se­va fi­lla No­ra.

Di­vi­dit en pe­tits capí­tols, es­tà ex­pli­cat com un vi­at­ge en la lí­nia del temps, és a dir, el cos de l’hu­mà des de l’ori­gen de la se­va his­tò­ria fins al pre­sent i la se­va pro­jec­ció en el fu­tur, en una me­na de re­lat que re­cor­da en el re­gis­tre i l’ame­ni­tat el Sa­pi­ens de Yu­val No­ah Ha­ra­ri.

Tam­bé és un vi­at­ge en un sen­tit més fí­sic. L’au­tor acom­pa­nya el lec­tor per la sang de les ar­tè­ri­es, vi­si­tant el cor, en­din­sant-se en el fun­ci­o­na­ment dels mús­culs, el cer­vell... Re­sul­ta tan di­vul­ga­tiu com aque­lla sè­rie ani­ma­da dels anys vui­tan­ta Ai­xò diu que era... la vi­da, cre­a­da per Al­bert Ba­ri­llé, no­més que en aques­ta obra s’ex­pli­ca amb l’aju­da de di­ver­ses dis­ci­pli­nes, no no­més la ci­en­tí­fi­ca. Al capí­tol Cos d’ho­me des­criu les di­fe­rèn­ci­es en­tre mas­cles i fe­me­lles en di­fe­rents es­pè­ci­es ani­mals i ex­pli­ca la te­o­ria de l’evo­lu­ció. Se cen­tra en els tes­ti­cles i la im­por­tàn­cia de la se­va di­men­sió en fun­ció de les se­ves es­tra­tè­gi­es de re­pro­duc­ció (i com els ci­en­tí­fics cal­cu­len la cor­res­pon­dèn­cia de la mi­da de les glàn­du­les amb el vo­lum de l’ani­mal). Com­pa­ra l’ana­to­mia de go­ril·les i xim­pan­zés en fun­ció de les se­ves ne­ces­si­tats re­pro­duc­ti­ves i si­tua l’ho­me a mig ca­mí en­tre un pri­mat i l’al­tre. “Du­rant cen­te­nars de mi­lers d’anys –ex­pli­ca Cor­be­lla– les do­nes no s’han apa­re­llat amb molts ho­mes en poc temps com fan els xim­pan­zés” (que te­nen els tes­ti­cles grans per em­ma­gat­ze­mar gran quan­ti­tat d’es­per­ma­to­zoi­des). “Pe­rò tam­poc no s’han apa­re­llat sem­pre amb un sol ho­me com fan els go­ril·les –con­ti­nua–. El que ens pas­sa als hu­mans és més sub­til”. Per ai­xò les per­so­nes po­den vo­ler apa­re­llar-se amb més d’un –i, de fet, pas­sa, ad­met l’au­tor–. “No et vull dir que es­ti­gui bé ni que es­ti­gui mala­ment”, s’adre­ça a la se­va fi­lla, “si­nó que és ai­xí com es­tem fets”. Ze­ro mo­ra­li­tat su­per­fi­ci­al.

A qui va adre­çat tot ai­xò? En re­a­li­tat, a lec­tors de to­tes les edats que te­nen cu­ri­o­si­tat, pe­rò és es­pe­ci­al­ment re­co­ma­na­ble per a nens i ado­les­cents. Fins i tot per lle­gir a l’au­la, en pe­ti­tes do­sis, es­pe­ci­al­ment abans d’im­par­tir una clas­se de ci­èn­cia o d’his­tò­ria.

Els di­bui­xos de Jo­sé Luis Me­ri­no són una com­pa­nyia ex­cel·lent dels tex­tos pel seu po­der de con­cep­tu­a­lit­za­ció del con­tin­gut dels capí­tols. Al fi­nal, Cor­be­lla aca­ba el lli­bre amb una bo­ni­ca car­ta a la se­va fi­lla en la qual li in­di­ca que el seu cos “amb les te­ves cèl·lu­les, els teus pen­sa­ments i els teus sen­ti­ments. És tot el que tens i és tot el que ets. Pro­cu­ra cui­dar-lo bé, no tens re­can­vi. No dei­xis que nin­gú l’es­pat­lli, ni que nin­gú et di­gui què n’has de fer. Ni tan sols nos­al­tres, els teus pa­res”.

Amb clare­dat, sen­zi­lle­sa i pe­da­go­gia, l’au­tor es­criu per a un pú­blic pre­a­do­les­cent, com la se­va fi­lla No­ra

CO­LUM­NA

Jo­sé Luis Me­ri­no il·lus­tra de ma­ne­ra con­cep­tu­al els con­tin­guts

Jo­sep Cor­be­lla La me­ra­ve­llo­sa his­tò­ria del teu cos / La ma­ra­vi­llo­sa his­to­ria de tu cu­er­po

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.