Sen­se nom ni re­gles

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - MI­QUEL ESCUDERO

El 1945, tot just aca­ba­da la Se­go­na Gu­er­ra Mun­di­al, es va ini­ci­ar una al­tra gu­er­ra, fre­da, en­tre les de­mo­crà­ci­es li­be­rals i el to­ta­li­ta­ris­me que va so­bre­viu­re al fei­xis­me. Per a molts, no es va aca­bar fins a la cai­gu­da del Mur de Ber­lín, el 1989. Aquest lli­bre faun­ba­lançen­tre­a­ques­ta­e­rai­la­que la va suc­ceir: una post­guer­ra fre­da (1989-2001) i una gu­er­ra del ter­ror (2001 fins avui). Com es­tem res­pec­te a drets, lli­ber­tats i jus­tí­ci­es, con­di­ci­ons de vi­da i dig­ni­tat hu­ma­na?

En la se­va con­tri­bu­ció, el fi­lò­sof Nor­bert Bil­beny bus­ca un punt de vis­ta ra­o­na­ble i co­mú a in­di­vi­dus i cul­tu­res. As­sa­ja dis­tàn­cia i con­trast, pre­o­cu­pat per la pre­sent pèr­dua de capa­ci­tat i in­terès per re­cor­dar, as­si­mi­lar i de­li­be­rar. Si no es prac­ti­ca la raó, ens ve­iem abo­cats a un món ir­ra­ci­o­nal i sen­se re­gles. La de­mo­crà­cia que­da bui­da de sen­tit si la ciu­ta­da­nia no sap re­cla­mar els ser­vi­dors pú­blics que com­plei­xin la se­va mis­sió. Bil­beny trac­ta les abis­mals desi­gual­tats eco­nò­mi­ques o del can­vi cli­mà­tic, de la pi­ra­te­ria in­for­mà­ti­ca com del pro­ble­ma més gran de tots els po­ders. En­tén que la fal­ta de sen­si­bi­li­tat és “la pit­jor con­se­qüèn­cia d’una so­ci­e­tat que no pen­sa”.

Per la se­va ban­da, la so­ci­ò­lo­ga Eu­là­lia So­lé pro­ce­deix a un com­plet i de­ta­llat at­les de guer­res i aca­ra les du­es èpo­ques. Lluny d’anar cap a la pau mun­di­al, la fe­ro­ci­tat bèl·li­ca s’in­cre­men­ta i el ter­ro­ris­me s’en­quis­ta. Hi ha xi­fres es­gar­ri­fo­ses de morts, mu­ti­lats, des­pla­çats i des­a­pa­re­guts. El 2016, un de ca­da 200 nens era re­fu­gi­at. És bru­tal el menys­preu en­vers la vi­da i el do­lor de gent des­co­ne­gu­da. Ja no es trac­ta no­més de rè­gims san­gui­na­ris, si­nó d’ac­ci­ons bes­ti­als de tot gè­ne­re; “quan es trac­ta de ca­dà­vers in­no­mi­nats”, la mort sem­bla que no im­por­ta. Ano­ni­mat i des­per­so­na­lit­za­ció. Més en­llà del seny, So­lé abor­da tam­bé el ra­cis­me, la xe­no­fò­bia, l’ho­mo­fò­bia o la des­nu­tri­ció. Un pro­ble­ma ge­ne­ral aquí i allà és la cor­rup­ció. A pro­pò­sit de la Unió Eu­ro­pea, sos­té que “la de­mo­crà­cia, amb to­tes les se­ves im­per­fec­ci­ons, en qual­se­vol cas su­pera­bles, cons­ti­tu­eix la ga­ran­tia més im­por­tant de jus­tí­cia, equi­tat i benes­tar en qual­se­vol­so­ci­e­tat­hu­ma­na”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.