Co­mis­sa­ri­ar el (pos­si­ble) fu­tur

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN / SÒNIA HERNÁN­DEZ

Pot­ser el mi­llor tí­tol de les nom­bro­ses ex­po­si­ci­ons que des dels mu­seus in­ten­ten avan­çar o, al­menys, en­tre­veu­re el fu­tur si­gui el del San Fran­cis­co Mu­se­um of Mo­dern Art, SFMOMA: Not­hing sta­ble un­der he­a­ven (res es­ta­ble so­ta el cel). El món tre­mo­la so­ta i fins i tot so­bre els nos­tres peus, i els cen­tres d’art, an­ti­ga­ment tem­ples del pas­sat, mi­ren ca­da cop més cap al món que ha de ve­nir. Un fu­tur im­mi­nent mal­grat que es vul­gui ana­lit­zar a mit­jà ter­mi­ni, del llarg ja nin­gú no se’n re­cor­da. I és im­mi­nent per­què a la ve­lo­ci­tat en què se suc­ce­ei­xen els can­vis el més nou no exis­teix. Par­lem de tec­no­lo­gia? Sí, i so­bre­tot, i és per un mo­tiu que dei­xen clar aques­tes mos­tres: és la ci­èn­cia la que mar­ca el rit­me a la so­ci­e­tat i la po­lí­ti­ca. Ai­xí que, si per exem­ple ana­lit­zem la se­lec­ció d’ob­jec­tes (al cos­tat d’aques­tes lí­ni­es) que han re­a­lit­zat du­rant prop de tres anys els co­mis­sa­ris de The fu­tu­re starts he­re (el fu­tur co­men­ça aquí), la gran ex­po­si­ció que pre­pa­ra el Vic­to­ria and Al­bert Mu­se­um de Lon­dres, que­da clar que se­ran aques­tes co­ses les que pro­vo­ca­ran els can­vis so­ci­als i amb ells l’adap­ta­ció de les po­lí­ti­ques. I no al re­vés.

Rory Hy­de i Ma­ri­a­na Pes­ta­na van bus­car en uni­ver­si­tats, la­bo­ra­to­ris i em­pre­ses no els seus llan­ça­ments re­cents, si­nó els pro­jec­tes que en­ca­ra són a les car­pe­tes. Com afir­ma Ma­ri­a­na Pes­ta­na, van tro­bar mol­ta gent cap­fi­ca­da per­què el fu­tur si­gui una co­sa que se’ns im­po­si i no un pro­jec­te en la cre­a­ció del qual pren­guem part. I aquest és jus­ta­ment un dels as­pec­tes més in­qui­e­tants d’aquest ho­rit­zó, com de­mos­tra el tí­tol que la re­cent fi­ra d’art Ar­co va tri­ar en la se­va edi­ció d’aquest any (fe­brer) com a nu­cli cen­tral de les se­ves pro­pos­tes, en lloc del tra­di­ci­o­nal pa­ís con­vi­dat: El fu­tur no és el que pas­sa­rà, si­nó el que fa­rem. Un enun­ci­at op­ti­mis­ta da­vant tan­ta dis­to­pia, amb ar­tis­tes de di­fe­rents cro­no­lo­gi­es i ge­o­gra­fi­es il·lus­trant més el pre­sent que l’ave­nir, per­què tal com as­se­nya­la­va un crí­tic de The Gu­ar­di­an a pro­pò­sit de la molt es­pe­ra­da ex­po­si­ció del mu­seu lon­di­nenc, el fu­tur pot ser ai­xí... o no.

An­tro­pò­legs, ci­en­tí­fics, ar­tis­tes

El que es­tà clar és que en aques­ta èpo­ca de cri­si sem­bla que tin­guem àn­sia per fer mu­dan­ça cap en­da­vant. Pot­ser una de les claus si­gui la in­qui­e­tud que pro­vo­ca el ja in­ne­ga­ble can­vi cli­mà­tic. Cu­ra­ting the fu­tu­re: Mu­seums, com­mu­ni­ti­es and cli­ma­te chan­ge, edi­tat per la pres­ti­gi­o­sa Rout­led­ge En­vi­ron­men­tal Hu­ma­ni­ti­es Se­ri­es, re­cull l’opi­nió de més de qua­ran­ta ex­perts en ci­èn­cia i mu­se­ís­ti­ca de tot el món, di­ri­gits per Mic­ha­el No­va­cek, con­ser­va­dor del Mu­seu d’His­tò­ria Na­tu­ral de No­va York, el pri­mer cen­tre mu­se­ís­tic que va pre­sen­tar una gran ins­tal·la­ció per­ma­nent so­bre la pèr­dua de bi­o­di­ver­si­tat, ja l’any 1998. No­va­cek afir­ma en el vo­lum que el mu­seu és el lloc “lò­gic” per ana­lit­zar el can­vi cli­mà­tic, per la se­va do­ble fa­ce­ta de cen­tre d’in­ter­can­vi en­tre ci­en­tí­fics i tam­bé d’an­tro­pò­legs, ate­sa la in­flu­èn­cia que tots aquests can­vis tin­dran –ja te­nen– en la vi­da hu­ma­na, les tra­di­ci­ons i la cul­tu­ra. Més en­ca­ra, els mu­seus con­tem­po­ra­nis, as­se­nya­len els an­tro­pò­legs Libby Ro­bin (Aus­trà­lia), Jen­ni­fer Newell (Es­tats Units) i Kirs­ten Weh­ner (Gran Bre­ta­nya), es­tan rede­fi­nint els ma­te­ri­als en què tra­di­ci­o­nal­ment s’han ba­sat per in­cor­po­rar no­ves for­mes de dis­cus­sió per fer front al rep­te més im­por­tant a què s’en­fron­ta la hu­ma­ni­tat no ja en el fu­tur, si­nó en el pre­sent, com és l’es­cal­fa­ment glo­bal.

Una trans­for­ma­ció de fons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.