BIO WORKS, 2016.

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

Ves­ti­des una ho­ra al dia, aques­tes sa­mar­re­tes po­den ge­ne­rar prou elec­tri­ci­tat per car­re­gar te­lè­fons mò­bils o cà­me­res i han sor­git de la col·la­bo­ra­ció en­tre la dis­se­nya­do­ra Pau­li­ne van Don­gen i la tec­no­lo­gia del Holst Cen­tre.

SAMARRETA SOLAR, 2015.

Fa anys que Fa­ce­bo­ok tre­ba­lla en aquest pro­to­tip de dron, que for­ma part de la pla­ta­for­ma-es­ta­ció HAPS, si­tu­a­da a gran al­tu­ra i ali­men­ta­da mit­jan­çant ener­gia so­ci­al, amb l’ob­jec­tiu de por­tar con­nec­ti­vi­tat a baix preu a zo­nes sen­se co­ber­tu­ra.

AQUILA.

La com­pa­nyia Cly­de Spa­ce ha desen­vo­lu­pat pe­tits sa­tèl·lits en for­ma de cub, adap­ta­bles per a di­fe­ren­tes fei­nes, per re­gis­trar els can­vis de co­lor als oce­ans, im­pres­cin­di­bles per es­tu­di­ar les con­cen­tra­ci­ons de clo­ro­fil·la que mos­tren l’es­tat dels mars.

1U CUBESAT.

Aques­ta co­ti­lla lleu­ge­ra i que es por­ta so­ta la ro­ba nor­mal en con­tac­te amb la pell pro­por­ci­o­na un mo­vi­ment en 3D de la se­va es­truc­tu­ra per fa­ci­li­tar l’exer­ci­ci mus­cu­lar de les per­so­nes grans. És obra d’Yves Be­har per a Su­per­flex.

AURA POWERED SUIT.

Un la­bo­ra­to­ri por­tà­til que acos­ta la in­ves­ti­ga­ció so­bre l’ADN i la col·la­bo­ra­ció en­tre els in­teres­sats, ja que no ne­ces­si­ta un softwa­re car ni ex­perts es­pe­ci­a­lit­zats, i la se­va mi­da és de fo­li A4. Ha es­tat cre­at en crowd­fun­ding per Ben­to Lab.

Els as­tro­nau­tes de l’Es­ta­ció Es­pa­ci­al In­ter­na­ci­o­nal han es­tat uti­lit­zant la pri­me­ra im­pres­so­ra 3D en gra­ve­tat ze­ro per cre­ar ei­nes, com claus an­gle­ses, en lloc de trans­por­tar-les, ini­ci­ant ai­xí la fa­bri­ca­ció a l’es­pai.

MADE IN SPA­CE, 2014.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.