“El nos­tre mar­ge d’ac­ció s’aca­ba”

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

Jo­sé Luis de Vi­cen­te, pe­ri­o­dis­ta i es­pe­ci­a­lis­ta en cul­tu­ra di­gi­tal, art i tec­no­lo­gia, ha co­mis­sa­ri­at la mos­tra con­sa­gra­da al can­vi cli­mà­tic i que pot veu­re’s al CCCB de Bar­ce­lo­na fins a l’1 de maig.

“Des­prés de Big Bang Da­ta i +Hu­mans, que la van pre­ce­dir en la sè­rie d’ex­po­si­ci­ons sa­bí­em que era ine­vi­ta­ble afron­tar la gran cri­si sis­tè­mi­ca de la nos­tra era, el can­vi cli­mà­tic, i les im­pli­ca­ci­ons so­ci­als, fi­lo­sò­fi­ques i po­lí­ti­ques del con­cep­te d’An­tro­po­cè. No vo­lí­em fer una mos­tra di­dàc­ti­ca so­bre la ci­èn­cia del can­vi cli­mà­tic, ni una d’ar­tis­tes tre­ba­llant en­torn d’aquest con­cep­te. L’acord de Pa­rís,

Des­prés de la fi del món,

que es­ta­bleix unes obli­ga­ci­ons de la nos­tra ge­ne­ra­ció amb els hu­mans i no hu­mans de la se­go­na mei­tat del se­gle XXI, ens va ser­vir com a punt de par­ti­da d’un pro­jec­te que in­ves­ti­ga la no­ció de trau­ma com a ex­pli­ca­ció de la nos­tra di­fi­cul­tat per si­tu­ar aquest te­ma en el cen­tre de les nos­tres cons­ci­èn­ci­es, i de la dis­jun­ti­va en­tre la idea de pac­te en­tre ge­ne­ra­ci­ons –fer sa­cri­fi­cis en fa­vor dels que vin­dran– en­front de gu­er­ra en­tre ge­ne­ra­ci­ons.

Per què creu que coin­ci­dei­xen en cen­tres ex­po­si­tius molt des­ta­cats del món ex­po­si­ci­ons que mos­tren una pre­o­cu­pa­ció so­bre el fu­tur?

Pot­ser per­què en aquest mo­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.