“El mu­seu pot trac­tar te­mes molt vi­gents”

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

La Fun­da­ció Mi­ró de Bar­ce­lo­na de­di­ca la se­va gran ex­po­si­ció d’aques­ta pri­ma­ve­ra fins al 25 de maig– a les abe­lles, exem­ple dels ris­cos que afec­ten la bi­o­di­ver­si­tat i de com l’api­cul­tu­ra ur­ba­na pot re­na­tu­ra­lit­zar les ciu­tats. Par­lem amb la se­va co­mis­sà­ria, Mar­ti­na Mi­llà.

–Be­e­ha­ve,

“Hi ha molts ar­tis­tes que es de­di­quen a te­mes sem­blants. De sob­te, va apa­rèi­xer mol­ta in­for­ma­ció en els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció so­bre el que ano­me­nen el col·lapse del rusc, so­bre la gran mor­tal­dat de les abe­lles. L’any pas­sat no­més a la pe­nín­su­la Ibè­ri­ca hi va ha­ver un 50% de mor­tal­dat. Era el mo­ment de par­lar d’aquests te­mes. A més, tam­bé vaig sa­ber que l’api­cul­tu­ra ur­ba­na es­tà pro­hi­bi­da a l’es­tat es­pa­nyol. A Va­lèn­cia i a Bar­ce­lo­na hi ha ini­ci­a­ti­ves,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.