Maig del 68: com vaig dur el rock a la Sor­bo­na

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s -

Fa cin­quan­ta anys del maig més fa­mós de l’úl­tim se­gle: el de la re­vol­ta pa­ri­sen­ca del 1968. Un dels in­tel·lec­tu­als fran­ce­sos més pres­ti­gi­o­sos, que el va viu­re en di­rec­te, ens ofe­reix una in­ter­pre­ta­ció d’aquell mo­ment his­tò­ric en l’es­de­ve­ni­ment i, grà­ci­es a la pre­sèn­cia cons­tant de Ber­nard Pai­llard, se­guei­xo tot l’as­sump­te i vaig so­vint a la Sor­bo­na ocu­pa­da.

Pu­bli­co lla­vors una pri­me­ra sè­rie d’ar­ti­cles a Le Mon­de so­ta el tí­tol La com­mu­ne étu­di­an­te. Soc l’únic que pot in­for­mar d’aquell mo­vi­ment. Ni els uni­ver­si­ta­ris, ni els pe­ri­o­dis­tes no te­nen cap an­te­na allà dins. Aquells ar­ti­cles es van re­pu­bli­car des­prés a La brèc­he. Se­guei­xo, doncs, els es­de­ve­ni­ments i les pe­ri­pè­ci­es i a fi­nal de maig pu­bli­co una al­tra sè­rie d’ar­ti­cles: Une ré­vo­lu­ti­on sans vi­sa­ge. Per la se­va ban­da, Le­fort i Cas­to­ri­a­dis tam­bé redac­ten un text.

Hi ha al­guns epi­so­dis dig­nes de ser re­cor­dats: La­pas­sa­de, des­bor­dant de fe­li­ci­tat, vo­lia que un grup de rock to­qués a la Sor­bo­na, i jo, que co­nei­xia els res­pon­sa­bles de la re­vis­ta Sa­lut les co­pains, acon­se­guei­xo en­vi­ar-li un ar­tis­ta de rock. Em tro­bo tam­bé a la Sor­bo­na amb Mau­ri­ce Cla­vel, que ex­cla­ma al­çant els bra­ços: “Ai­xò és l’edat mit­ja­na!”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.