Hi ha his­tò­ri­es del món de la cultura tan in­ten­ses i sin­gu­lars que han es­tat re­cre­a­des en for­mats molt di­fe­rents. Ca­da set­ma­na pro­po­sem re­cu­pe­rar-ne una en aquest es­tiu del 2018.

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

El 18 de ju­li­ol del 1969,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.