L’au­tor d’aquest car­tell per al Car­na­val de Bar­ce­lo­na es­tà molt vin­cu­lat amb la ciu­tat, a la qual va ar­ri­bar amb vint anys i on hi va es­ta­blir el seu es­tu­di pro­fes­si­o­nal. Mes­tre en re­tra­tar el món al·lu­siu, fas­ci­nant i di­ver­tit, tras­lla­da aquí un per­so­nat

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

1. Ame­ri­ca Sanc­hez 2. Javier Ma­ris­cal 3. Os­car Ma­ri­né

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.