Ha­ruf, la fal­sa sen­zi­lle­sa

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - RO­BERT SALADRIGAS

El fe­brer del 2014 va pas­sar una co­sa que amb to­ta cer­te­sa el temps no es­bor­ra­rà, si­nó ben al con­tra­ri. A Kent Ha­ruf, de Co­lo­ra­do, au­tor de sis for­mi­da­bles no­vel·les molt per­so­nals, en­tre les quals l’ano­me­na­da Tri­lo­gia de Holt, li van di­agnos­ti­car un càn­cer ter­mi­nal; li res­ta­ven pocs me­sos de vi­da. Ha­ruf, l’ho­me tran­quil, va re­cór­rer a unes in­sos­pi­ta­des re­ser­ves de corat­ge mo­ral. Es va po­sar a nar­rar al seu es­til la his­tò­ria de dos ve­ïns d’una petita lo­ca­li­tat de Co­lo­ra­do, el seu ter­ri­to­ri ima­gi­na­ri de Holt on han trans­cor­re­gut les vi­des de Lo­uis Wa­ters i Ad­die Mo­o­re, fins a desem­bo­car en la so­li­tud de la ve­lle­sa. Amb el seu úl­tim alè, Ha­ruf aple­ga les his­tò­ri­es de tots dos quan de­ci­dei­xen com­par­tir, sen­se que la ma­jo­ria dels fa­mi­li­ars i

ARXIU

El di­funt escriptor nord-ame­ri­cà Kent Ha­ruf, exi­tós au­tor d’obres com la ‘Tri­lo­gia de Holt’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.