So­mor­ros­tro, di­a­ri d’una si­len­ci­o­sa obra so­ci­al

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - ANTÒNIA JUS­TÍ­CIA Ma­ria Lui­sa Ber­nar­des i Pi­lar Cas­ti­llo fent clas­ses a l’es­co­la di­ür­na on ana­ven un cen­te­nar de nens. Al cos­tat, l’ex­te­ri­or de l’es­co­la-ca­pe­lla que es va cre­ar el 1949

“El So­mor­ros­tro era un món a part, una bar­re­ra to­tal (...). La ca­na­lla ens se­guia. Gai­re­bé tot­hom ana­va brut i es­pe­lli­fat. No­sal­tres crè­iem que anà­vem­nor­ma­le­tes:sa­ba­tes,mit­ges, ben pen­ti­na­des (...). Al­gú ens va pre­gun­tar què ha­ví­em anat a fer allà. Vam res­pon­dre que no­més vo­lí­em sa­ber si al bar­ri exis­tia al­gu­na es­co­la on anes­sin tots aquells nens que ens en­vol­ta­ven. La res­pos­ta va ser im­pac­tant: ‘No seño­ri­tos, de eso so­lo hay en Bar­ce­lo­na’. I al­gú en­ca­ra ho va re­ma­tar: ‘De hec­ho, aquí no ba­ja ni la po­li­cía’”. Amb aques­tes pa­rau­les Pi­lar Bon­fill i Car­me Ca­tà res­ca­ten del re­cord per a la periodista Lau­ra de An­drés les pri­me­res in­cur-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.