Mul­der i ‘El Tras­cac­ho’

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

Pro­ta­go­nit­za avui la sec­ció Mi­ra­des d’aquest su­ple­ment la fi­gu­ra se­mi­o­bli­da­da d’Eli­sa­beth Mul­der. A pro­pò­sit de l’an­to­lo­gia ela­bo­ra­da per Jo­sé Ma­nu­el de Pra­da, Sin­fo­nía en ro­jo, Ma­ría Án­ge­les Ca­bré i el nos­tre di­rec­tor Mà­rius Ca­rol evo­quen aques­ta au­to­ra bar­ce­lo­ni­na, que els crí­tics del seu temps col·lo­ca­ven en l’òr­bi­ta d’un So­mer­set Maug­ham. De la se­va obra més fa­mo­sa, Al­ba Grey ,va es­criu­re Jo­sé Ma­ría Pemán el 1947 que es trac­ta­va d’una “gran no­vel·la... to­tal­ment de­ter­mi­na­da per la Me­di­ter­rà­nia”, amb “és­sers apas­si­o­nats i vi­o­lents”, i en què “la fri­vo­li­tat edu­ca­da del di­à­leg cos­mo­po­li­ta ad­qui­reix res­so­nàn­cia en­tre clàs­si­ques i d’anun­zi­a­nes”.

Eli­sa­beth Mul­der era en la post­guer­ra una fi­gu­ra més avi­at se­cre­tis­ta, re­fu­gi­a­da a la se­va man­sió de la part al­ta de la ciu­tat. Però a la se­va dis­cre­ta ma­ne­ra va par­ti­ci­par tam­bé en aque­lla vi­da li­te­rà­ria, res­trin­gi­da però ac­ti­va, dels anys més fos­cos de la dic­ta­du­ra. Un ani­mós pe­da­gog na­tiu de Val­de­peñas va po­sar en mar­xa el 1949, al so­ter­ra­ni d’un ca­sa­lot del car­rer Mont­ca­da, nú­me­ro 1, la ter­tú­lia El Tras­cac­ho. El seu le­ma, tret del re­fra­nyer, era “Vi­no y ver­dad, sin aguar”. Car­los Muñoz, el Fa­rau­te, di­ri­gia les ses­si­ons a la co­va-ce­na­cle, on un es­crip­tor o ar­tis­ta con­vi­dat desen­vo­lu­pa­va un te­ma i des­prés se sot­me­tia a les pre­gun­tes dels as­sis­tents, en­to­nats amb vi, pa i for­mat­ge man­xec. Amb di­ver­ses in­ter­rup­ci­ons i can­vis d’es­ce­na­ris –a l’es­tiu es fe­ia a la pla­ça del Rei–, la ter­tú­lia es va man­te­nir fins al 1971 i en els seus de­bats van par­ti­ci­par des de Car­men La­fo­ret fins a Sal­va­dor Da­lí pas­sant per Conc­hi­ta Mon­tes, Cé­sar Gonzá­lez-Ru­a­no o Adol­fo Mar­si­llach. Una fi­gu­ra de l’opo­si­ció al rè­gim, l’anar­co­sin­di­ca­lis­ta He­le­no Saña, des­ta­ca­ria que Car­los Muñoz i els seus com­panys van fer el pos­si­ble per res­ta­blir el di­à­leg tren­cat du­rant la guer­ra, i que molts dels que fre­qüen­ta­ven El Tras­cac­ho pro­ce­di­en del bàn­dol re­pu­bli­cà.

La mis­te­ri­o­sa au­to­ra va ser una as­sí­dua, i en­ca­ra que va re­a­lit­zar-hi lec­tu­res i pre­sen­ta­ci­ons, ha que­dat des­cri­ta com més ob­ser­va­do­ra que par­ti­ci­pa­ti­va, sem­pre amb un ci­gar­ret als lla­vis: Mul­der va te­nir, s’ar­ri­ba a dir en la crò­ni­ca d’èpo­ca d’una ter­tú­lia, “una in­ter­ven­ció ad­mi­ra­ble amb el seu si­len­ci”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.