Una cas­ca­da, i to­tes du­es s’hi van mu­dar el 1952. Ar­qui­tec­tes com Wal­ter Gro­pius, Al­var Aal­to i Ric­hard Neu­tra es van ren­dir da­vant aquell pro­di­gi, una ur­na en­cas­ta­da en una jun­gla de fal­gue­res que Bis­hop va des­criu­re en un po­e­ma com “la ca­sa i la ro­ca en

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

El lli­bre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.