Fum a Gé­no­va

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - JOR­DI AMAT

A Jor­ge Tri­as Sag­ni­er (Bar­ce­lo­na, 1948) el po­der li ha in­teres­sat. Ho con­fes­sa sen­se dir-ho cap al fi­nal d’aquest lli­bre que té com a te­ma la se­va vi­vèn­cia del cas Gür­tel, del qual fou una de les go­les pro­fun­des. Ho va ser per sort pels ciu­ta­dans i per des­grà­cia per a un PP es­cle­ro­tit­zat fins al seu en­fon­sa­ment re­cent. A ell aquell pa­per li va tras­to­car la vi­da. Va dei­xar Ma­drid, ar­ra­co­nat pel po­der del qual for­ma­va part, i va tor­nar a una Bar­ce­lo­na que l’in­co­mo­da per la de­ri­va in­de­pen­den­tis­ta. Fi­nal de ci­cle. En ple pro­cés de tran­si­ció, com a re­for­mis­ta del sis­te­ma, el con­ser­va­dor Tri­as s’ha­via ins­tal·lat a la ca­pi­tal per to­car cui­xa del po­der es­pa­nyol. Va tri­om­far. Va tri­om­far com a ad­vo­cat, va ser di­pu­tat pel PP du­rant la pri­me­ra le­gis­la­tu­ra d’Az­nar, va par­ti­ci­par a co­mis­si­ons del Con­grés o va ar­ri­bar a ser con­se­ller del di­a­ri Abc, on es­cri­via ar­ti­cles d’opi­nió men­tre col·la­bo­ra­va a les pà­gi­nes d’El Pa­ís.

Des­prés de me­sos de con­ver­ses amb molts dels im­pli­cats en aquest enor­me cas de cor­rup­ció –jut­ges i ad­vo­cats, po­lí­tics i tre­so­rers–, con­ver­ses que no eren ben bé pro­fes­si­o­nals si­nó vin­cu­la­des als seus trac­tes amb el po­der, el 21 de ge­ner del 2013 Tri­as Sag­ni­er va pu­bli­car un ar­ti­cle al di­a­ri El Pa­ís que va sac­se­jar com un ter­ra­trè­mol: va dir clar i net, per­què ha­via tin­gut els do­cu­ments en­tre les se­ves mans (en re­a­li­tat els con­ser­va­va fo­to­co­pi­ats a la cai­xa for­ta del seu des­patx), que molts dels di­ri­gents del par­tit per­ce­bi­en so­bre­sous en di­ner ne­gre. Amb la crò­ni­ca de la redac­ció d’aquell ar­ti­cle co­men­ça aquest lli­bre atí­pic. Quan es va pu­bli­car, tal i com va des­co­brir a les sis del ma­tí amb la pri­me­ra tru­ca­da d’un pe­ri­o­dis­ta, tot va can­vi­ar. No no­més es va fon­dre la re­la­ció de pa­re­lla que ha­via ini­ci­at fe­ia dos anys amb una de les do­nes més ri­ques d’Es­pa­nya. No no­més va per­dre cli­ents i amis­tats. Es va ini­ci­ar una cam­pa­nya con­tra ell que va te­nir com a mi­llor pa­ra­dig­ma un ti­tu­lar de La Ra­zón que ara, des­prés de la sen­tèn­cia, sa­bem que més avi­at era pro­pi del Prav­da es­ta­li­nis­ta: “Jor­ge Tri­as: ar­tis­ta de la re­ven­ja i agi­ta­dor de les cla­ve­gue­res”.

To­ta la in­tra­his­tò­ria del seu pa­per en aquest epi­so­di de tra­ï­ci­ons, cons­pi­ra­ci­ons i re­ven­ges (“una llui­ta bru­tal en­tre dos clans del PP per con­tro­lar-ne les fi­nan­ces”) la re­cons­tru­eix, amb pre­ci­sió en les da­tes i al­gu­na do­si d’au­to­com­pla­en­ça (di­ria que més avi­at com­pren­si­ble), a El bai­le de la cor­rup­ci­ón.

Com a ad­vo­cat in­flu­ent, en l’òr­bi­ta del po­der po­pu­lar, a mit­jans de 2009 Tri­as va re­bre una tru­ca­da del jut­ge del cas amb una pe­ti­ció: que co­mu­ni­qués a Ma­ri­a­no Ra­joy que no ha­via d’in­ten­tar in­ter­fe­rir en la ins­truc­ció, que ja en te­nia prou dels mis­sat­ges en­vi­ats per fi­gu­res del par­tit com “el Lut­hor de la Jus­tí­cia” Fe­de­ri­co Tri­llo –pot­ser la per­so­na que més mal­pa­ra­da surt de tot el re­lat–. Les vi­si­tes a Gé­no­va, per reu­nir-se amb un Ra­joy que fu­ma­va ha­vans i més ha­vans, es van fer fre­qüents men­tre Luis Bár­ce­nas va en­trar a la se­va vi­da i li va dei­xar els pa­pers de la comp­ta­bi­li­tat fal­sa, que l’ad­vo­cat con­fià a l’ad­vo­cat del di­a­ri de Pri­sa. En­tre des­pat­xos del par­tit i re­ser­vats de res­tau­rants, “sem­bla­va com si el fu­tur del PP es­ti­gués a les nos­tres mans”.

En­ca­ra que de ve­ga­des la pro­sa de Tri­as so­ni lleu­ge­ra, pre­ci­sa­ment és aquest to el que ator­ga més in­terès al lli­bre: allò nor­mal no era com­ba­tre la cor­rup­ció si­nó que l’as­sump­te per­fec­ta­ment ba­nal eren les con­ver­ses per anes­te­si­ar el cas sen­se re­sol­dre el pro­ble­ma. Si al­gú vol subs­tan­ci­ar la te­si del “Rè­gim del 78”, aquí hi tro­ba­rà una mi­na.

La se­va de­nún­cia de la cor­rup­ció li va cos­tar la re­la­ció de pa­re­lla, per­dre cli­ents i una cam­pa­nya en con­tra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.