El se­tem­bre del 1979, el cos de Je­an Se­berg va apa­rèi­xer amb una so­bred­do­si d’al­co­hol i bar­bi­tú­rics, al se­ient poste­ri­or del seu cot­xe en un car­rer de Pa­rís. Ca­da 25 d’agost, la da­ta de la mort de la se­va fi­lla, l’ac­triu in­ten­ta­va su­ï­ci­dar-se i fi­nal­ment

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

El pod­cast.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.