Fer mo­nar­quia

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

Hi ha un mo­ment es­pe­ci­al­ment mag­ní­fic en la se­go­na tem­po­ra­da de la sè­rie The crown. El vell ron­di­nai­re Churc­hill, a peu dret com de cos­tum, es­col­ta una jo­ve Eli­sa­bet II pre­o­cu­pa­da da­vant cer­tes crí­ti­ques que ha re­but pel seu com­por­ta­ment se­ri­ós i dis­tant i la con­se­güent pre­gun­ta de si ha de can­vi­ar. El sal­va­dor del pa­ís du­rant la Se­go­na Gu­er­ra Mun­di­al cal­ma la se­va so­bi­ra­na di­ent-li que en qual­se­vol cas no ha de mos­trar mai res per­so­nal a la ciu­ta­da­nia, “no­més l’etern”, per­què aque­lla “eter­ni­tat en­car­na­da” és el que jus­ti­fi­ca la Co­ro­na. Hi ha al­tres xer­ra­des a The crown, de la rei­na amb la se­va ma­re i amb el seu on­cle, l’eva­nes­cent duc de Wind­sor, que van en la ma­tei­xa lí­nia, mo­ments dis­cur­sius que fan de la sè­rie un ins­tru­ment de re­fle­xió so­bre la mo­nar­quia més útil que una dese­na de trac­tats po­li­to­lò­gics so­bre el te­ma (que de to­tes ma­ne­res en­tre nos­al­tres tam­poc no s’es­cri­uen).

No és es­trany que el pri­mer ar­tí­fex de la sè­rie si­gui un ti­pus se­ri­ós, Pe­ter Mor­gan, el ma­teix guio­nis­ta a qui de­vem la pel·lí­cu­la The que­en .A The crown ,la rei­na in­ten­ta man­te­nir la res­pon­sa­bi­li­tat i la cal­ma en un en­torn ca­rac­te­rit­zat pels pro­ble­mes con­ti­nus i l’ac­ti­tud ir­re­fle­xi­va i com­pro­me­te­do­ra de to­ta me­na de pa­rents. Al fi­nal la se­va pro­fes­si­o­na­li­tat gua­nya la par­ti­da. M’ha fet pen­sar en Fe­lip VI, amb la di­fe­rèn­cia que el rei d’Es­pa­nya no és sec ni dis­tant.

Cal me­di­tar so­bre la ins­ti­tu­ció de la mo­nar­quia. A l’ín­dex de pa­ï­sos amb més qua­li­tat de­mo­crà­ti­ca del món de The Eco­no­mist, on­ze dels quin­ze pri­mers llocs els ocu­pa­ven el 2017 mo­nar­qui­es cons­ti­tu­ci­o­nals eu­ro­pe­es o pa­ï­sos de la Com­monwe­alth. No és, es­clar, una ca­su­a­li­tat. Es trac­ta de so­ci­e­tats li­be­rals i desen­vo­lu­pa­des, en les quals s’ha sal­va­guar­dat aques­ta for­ma d’Es­tat per ra­ons de con­ti­nu­ï­tat his­tò­ri­ca, es­ta­bi­li­tat i equi­li­bri en­tre tra­di­ció i mo­der­ni­tat.

Aques­tes con­si­de­ra­ci­ons su­po­so que han es­tat en la ment dels lí­ders in­de­pen­den­tis­tes ca­ta­lans qu­an bus­ca­ven un re­fe­rent per al seu Es­tat ide­al: Ar­tur Mas vo­lia que fós­sim “l’Ho­lan­da del sud”, Jun­que­ras po­sa­va com a exem­ples Di­na­mar­ca, Su­è­cia i Fin­làn­dia, Puig­de­mont es va re­fu­gi­ar a Bèl­gi­ca. Molt sig­ni­fi­ca­ti­va­ment, el mo­del de la re­pú­bli­ca ca­ta­la­na... és una mo­nar­quia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.