RBA, ge­gant si­len­ci­ós

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

RBA és un grup edi­to­ri­al que plan­ta ca­ra ur­ba­na amb el seu mo­dern gra­ta­cel a la Di­a­go­nal sud de Bar­ce­lo­na. Tot i ai­xò, es ca­rac­te­rit­za pel poc so­roll me­di­à­tic. De fet, el seu pre­si­dent i ti­mo­ner, fuig de les en­tre­vis­tes com un gat de l’ai­gua.

El grup edi­to­ri­al ini­cia una no­va eta­pa amb in­cor­po­ra­ci­ons com la d’An­to­nio pi­lo­tant la col·lec­ció de nar­ra­ti­va ne­gra que va cre­ar al seu dia o la de la molt efi­ci­ent en el de­par­ta­ment de co­mu­ni­ca­ció. En­ca­ra que me­di­à­ti­ca­ment sem­blés que RBA so­na­va poc, més en­llà del seu pre­mi In­ter­na­ci­o­nal de No­vel·la Ne­gra, no ha pa­rat de car­bu­rar: la pu­bli­ca­ció del pre­mi Ga­zi­el de bi­o­gra­fia, l’edi­ció dels con­tin­guts de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic a Es­pa­nya, els lli­bres de

l’edi­ció de re­vis­tes i d’eterns fas­ci­cles o la pro­gra­ma­ció de la Fun­da­ció RBA. En qües­tió de lli­bres són molt forts en in­fan­til/ju­ve­nil: pu­bli­quen l’au­tor amb més lli­bres ve­nuts a Es­pa­nya en els úl­tims cinc anys:

amb els lliu­ra­ments de l’ado­les­cent Di­a­ri del Greg i els molt exi­to­sos Els jocs de la fam de

Vaig en tram­via fins a Glòries i em co­lo al gra­ta­cel de RBA. El ves­tí­bul és tan enor­me i buit que po­dria mun­tar-se una pis­ta de pà­del. Rà­pi­da­ment em clis­sa És una do­na que a RBA ma­na molt, però no ho fa no­tar. Va ar­ri­bar des­prés que mar­xés el 2016 l’an­te­ri­or di­rec­tor ge­ne­ral, “El meu pro­pò­sit és cre­ar es­truc­tu­ra i flu­xos de tre­ball efi­ca­ços amb un equip pe­tit”. Però tu ets fi­lò­lo­ga de car­re­ra! Li dic. Som­riu. “So­vint tre­ba­llo més com una di­rec­to­ra ge­ne­ral que com una di­rec­to­ra edi­to­ri­al. Una edi­to­ri­al no dei­xa de ser una em­pre­sa”. I afir­ma com si es par­lés a si ma­tei­xa: “Om­plim el mer­cat sen­se pre­gun­tar-li al mer­cat”. M’en­se­nya di­ver­sos lli­bres, però se li il·lu­mi­nen els ulls

Adrià, Lo­za­no Anik La­poin­te, Jeff Kin­ney, Su­zan­ne Co­llins. Lui­sa Gu­ti­ér­rez. Ori­ol Cas­tanys. Ju­lia Tar­dà Ri­car­do Ro­dri­go, Ferran

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.