L’au­tor d’aquest lo­go­tip és el dis­se­nya­dor grà­fic ar­gen­tí Ame­ri­ca Sanc­hez, es­ta­blert a Bar­ce­lo­na des de jo­ve. En el mo­ment de re­a­lit­zar aquest pro­jec­te, la ciu­tat no era en­ca­ra seu olím­pi­ca i no va po­der uti­lit­zar els cèr­cols del COI tal com els co­nei­xem.

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

1. Per a l’Ofi­ci­na olím­pi­ca 2. Per a la Vi­la olím­pi­ca 3. Per a la Can­di­da­tu­ra olím­pi­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.