La ce­le­bra­ció a Bar­ce­lo­na dels de­no­mi­nats va ar­ren­car amb aquest el 2002, com bé mar­quen els dos ze­ros que, gi­rats en po­si­ció ver­ti­cal, for­men la lle­tra “g”, ini­ci­al de l’au­tor ce­le­brat. En aquest lo­go­tip, el dis­se­nya­dor grà­fic Mi­quel Puig si­tuà la for­ma

La Vanguardia (Català) - Culturas - - A L’estiu -

1. Llu­ís Do­mè­nech i Mon­ta­ner 2. An­to­ni Gau­dí 3. Jo­sep Puig i Ca­da­falch

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.