Tri­plet Mo­di­a­no

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - MAU­RI­CIO BACH

Re­a­pa­reix Pa­trick Mo­di­a­no (Bou­log­ne-Bi­llan­court, 1945) des­prés del pre­mi Nobel amb un do­blet –una no­vel·la i una pe­ça te­a­tral– al qual Ana­gra­ma en el llan­ça­ment es­pa­nyol ha afe­git una ter­ce­ra pe­ça: el res­cat del guió més re­lle­vant de l’es­crip­tor. Hi ha can­vis de re­gis­tre res­se­nya­bles re­re el guar­dó? L’au­tor con­ti­nua jo­io­sa­ment fidel al seu uni­vers li­te­ra­ri, però cal des­ta­car: d’una ban­da, la tor­na­da al te­a­tre, que ha con­re­at molt poc, i de l’al­tra, el fet que la no­va no­vel·la, Re­cords dor­ments, té molt de com­pen­di de les claus de la se­va li­te­ra­tu­ra. les bo­ti­gues fos­ques, Las des­co­no­ci­das, Ac­ci­den­te noc­tur­no, L’ho­rit­zó...– tant als es­ce­na­ris com en els per­so­nat­ges, en­ca­ra que el lli­bre pot lle­gir-se sen­se pro­ble­ma de for­ma in­de­pen­dent i sen­se aten­dre aquests vin­cles. Però aques­tes con­ne­xi­ons for­men part d’aquest ca­ràc­ter de com­pen­di d’una es­tè­ti­ca al qual em re­fe­ria, i a ai­xò s’hi su­ma el fet que en aques­ta no­vel·la bri­lla d’una ma­ne­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.