Grill­par­zer, un pa­tri­o­ta fus­ti­gat

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - CAR­LES BAR­BA

Hi ha di­ver­ses ra­ons per con­gra­tu­lar­se que Ga­la­xia Gu­ten­berg ha­gi edi­tat aquest vo­lum de Franz Grill­par­zer, i la pri­me­ra i més sim­ple se­ria per­què re­sul­ta un des­co­ne­gut per a la ma­jo­ria de nos­al­tres. Pel que sem­bla, no n’hi ha ha­gut prou amb què se’l con­si­de­ri el dra­ma­turg ger­mà­nic més im­por­tant en el perí­o­de que va de Sc­hi­ller i Go­et­he a Büch­ner. Ni tam­poc no ha pe­sat que al­gu­nes de les se­ves tra­gè­di­es abeu­rin en la his­tò­ria es­pa­nyo­la (La ju­día de To­le­do sen­se anar més lluny) o que ell des de jo­ve es dis­tin­gís com a his­pa­nis­ta i fos un cam­pió de Cer­van­tes, Cal­de­rón i so­bre­tot Lo­pe, les obres del qual pre­nia en prés­tec any re­re any de la bi­bli­o­te­ca im­pe­ri­al. Aquest vi­e­nès, que va ar­ri­bar a oc­to­ge­na­ri, ens ha d’in­teres­sar tam­bé pels seus pro­funds vin­cles amb la mú­si­ca. La se­va ma­re era una Sonn­leith­ner, una fa­mí­lia me­lò­ma­na lo­cal que va fun­dar ni més ni menys que el Mu­sik­ve­rein, la sa­la de con­certs per an­to­no­mà­sia de la ciu­tat. I ell va ar­ri­bar a conèi­xer Be­et­ho­ven (aquí pre­sen­ta els seus re­cords del com­po­si­tor), va as­sis­tir a sc­hu­ber­tí­a­des en les quals so­bre­sor­tia una de les se­ves amants, la can­tant Kat­ha­ri­na Fröh­lich, ell ma­teix to­ca­va el pi­a­no per re­la­xar-se, i la se­va mi­llor no­vel·le­ta (El po­bre mú­sic, tam­bé in­clo­sa aquí) re­flec­teix com de com­pe­ne­trat se sen­tia amb la cre­a­ció so­no­ra.

A al­guns els so­na­rà Grill­par­zer per la res­ta per­què Franz Kafka el ci­ta als seus di­a­ris i car­tes, diu sen­tir-lo com una àni­ma bes­so­na i no s’es­tà d’ele­var-lo a l’al­tu­ra d’al­tres ge­nis del seu par­ti­cu­lar pan­teó, com Dos­to­ievski o Flau­bert. Aquest vo­lum fa com­pren­si­ble pre­ci­sa­ment per què el pra­guès sen­tia tal pro­xi­mi­tat: som da­vant un

Re­trat de l’es­crip­tor aus­trí­ac Franz Grill­par­zer

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.