Op art, la pin­tu­ra que en­ga­nya el pú­blic

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - ISA­BEL GÓ­MEZ MELENCHÓN

Com si es trac­tés d’una re­e­di­ció de l’anun­ci de Vic­tor Va­sa­rely a un col·lec­ci­o­nis­ta en una car­ta el 1964 –Aquí ar­ri­ba l’op art!–, efec­ti­va­ment, l’op art ha ar­ri­bat. Ara ma­teix es­tà a Madrid, al Mu­seu Thys­senBor­ne­mis­za, en una mos­tra co­pro­du­ï­da amb el Va­sa­rely Mú­ze­um de Bu­da­pest. Des­prés de l’es­tiu, una al­tra gran ex­po­si­ció, di­fe­rent de la ma­dri­le­nya, por­ta­rà aquest art tan vi­su­al al Stä­del Mu­se­um de Frank­furt i des­prés al Cen­tre Pom­pi­dou de Pa­rís. Fins i tot du­es pin­tu­res de l’ar­tis­ta hon­ga­rès ar­ri­ba­ran a Bar­ce­lo­na el se­tem­bre, com a part de l’ex­po­si­ció so­bre art òp­tic que s’obri­rà a la Pe-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.