Els amics de Proust

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s - VALERIA GAILLARD A so­ta, un re­trat de Proust cap a 189192. A la dre­ta, la cui­na i les fa­mo­ses mag­da­le­nes de la ca­sa de la ‘ti­e­ta Lé­o­nie’, a Illi­ersCom­bray, on de pe­tit l’es­crip­tor pas­sa­va les va­can­ces i avui trans­for­ma­da en mu­seu

Mar­cel Proust (1871-1922) sem­pre va ne­gar que A la re­cer­ca del temps per­dut es po­gués lle­gir com una no­vel·la clau. Va in­sis­tir als ma­tei­xos afec­tats que es ve­ien re­tra­tats en el lli­bre –so­vint no gai­re fa­vo­ra­ble­ment–, que els per­so­nat­ges no te­ni­en un mo­del uní­voc. Sí que as­su­mia, en can­vi, que s’ha­via ins­pi­rat en di­ver­ses per­so­na­li­tats que co­nei­xia i que, co­si­des pels fils de la fic­ció, per­fi­la­ven pro­to­tips psi­co­lò­gics més o menys de­fi­nits. Pot­ser per ai­xò re­sul­ta tan in­teres­sant en­din­sar-se en la vi­da dels amics i cone­guts de l’es­crip­tor, un ho­me que va dur una in­ten­sa vi­da so­ci­al, abans de tan­car-se a es­criu­re la se­va obra per­se­guit per la mort, que el va atè­nyer amb tan sols cin­quan­ta-un anys. I fins i tot en aquest mo­ment de re­clu­sió, no dub­ta­va a de­ma­nar in­for­ma­ció a les se­ves amis­tats, com per exem­ple a Anna d’Al­ton, so­bre els ves­tits que por­ta­ven les se­nyo­res en les sa­les de con­ver­sa del ca­si­no de Ca­bourg, o bé a Ma­da­me de Ma­dra­zo pre­ci­si­ons so­bre les te­les de For­tuny que el nar­ra­dor re­ga­la a Al­ber­ti­ne. Tot era ma­te­ri­al que, pas­sat per la se­va plo­ma, pre­nia for­ma i co­lor en la se­va no­vel·la. Als es­tu­di­o­sos i lec­tors de Proust sem­pre els ha en­cu­ri­o­sit, doncs, conèi­xer la vi­da de les per­so­nes que for­ma­ven part del seu món i, pro­va d’ai­xò, són els qua­tre col·lo­quis que l’As­so­ci­a­ció d’Amics de Mar­cel Proust i de Com­bray (SAMP) ha or­ga­nit­zat so­ta el tí­tol Els amics de Proust . El dar­rer es va ce­le­brar a fi­nals de maig a la Fun­da­ció Sin­gerPo­lig­nac de Pa­rís i va aple­gar tots els es­pe-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.