A la re­cer­ca de la bo­ti­ga del fu­tur

El sec­tor bus­ca no­ves fór­mu­les per re­sis­tir la dic­ta­du­ra de la tec­no­lo­gia

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Aint­za­ne Gas­te­si Bar­ce­lo­na

Les grans mar­ques apos­ten per les grans bo­ti­gues. En el mer­cat es­pa­nyol, com pas­sa a les grans ca­pi­tals d’ar­reu del món, són els prin­ci­pals grups de mo­da els que com­pe­tei­xen pels mi­llors es­pais als car­rers co­mer­ci­als: Za­ra, Uniq­lo, H&M, De­si­gual, Man­go... No­va York, gran apa­ra­dor del co­merç mi­no­ris­ta del món oc­ci­den­tal, con­cen­tra al­gu­nes de les flag ship sto­res (bo­ti­gues in­síg­nia) més im­pres­si­o­nants del pla­ne­ta: Le­go, Nin­ten­do, Nike, Ap­ple, Uniq­lo, Za­ra, Vans o North­fa­ce.

“Per als ge­gants de la dis­tri­bu­ció ne­go­ci­ar un gran lo­cal a la ciu­tat de mo­da és la co­sa més fà­cil del món, però és un mo­del que té da­ta de ca­du­ci­tat”, as­se­gu­ra Car­men Mal­var, fun­da­do­ra d’Ate­li­er Mal­var+Tusch, una con­sul­to­ra es­pe­ci­a­lit­za­da en co­merç mi­no­ris­ta amb ba­se a No­va York i di­rec­to­ra del màs­ter en Dis­seny de l’Es­pai Co­mer­ci­al d’Eli­sa­va. “Els grans grups ja es plan­te­gen bus­car al­ter­na­ti­ves al mo­del ac­tu­al, que ha pro­vo­cat que els prin­ci­pals car­rers co­mer- ci­als de mig món si­guin rè­pli­ques exac­tes”, ar­gu­men­ta Mal­var.

Més en­llà de la mi­da, tots els ex­perts coin­ci­dei­xen que la clau de les bo­ti­gues del fu­tur és la cre­a­ció d’ex­pe­ri­èn­ci­es per al con­su­mi­dor. En ple­na era del co­merç elec­trò­nic “la bo­ti­ga fí­si­ca bus­ca un va­lor di­fe­ren­ci­al en l’ex­pe­ri­èn­cia de com­pra que atre­gui el con­su­mi­dor ac­tu­al”, plan­te­ja Cre­a­po­lis, l’ob­ser­va­to­ri de co­merç mi­no­ris­ta d’Esa­de. Les bo­ti­gues in­síg­nia, els es­pais show­ro

om, les bo­ti­gues con­cep­te i els es­ta­bli­ments efí­mers són re­sul­tat d’aques­ta re­cer­ca de nous for­mats.

ABar­ce­lo­na, al cen­tre co­mer­ci­al Glò­ri­es, la ca­de­na ca­ta­la­na de bo­ti­gues de jo­gui­nes Drim va obrir al no­vem­bre una bo­ti­ga de jo­gui­nes es­pec­ta­cle amb una nò­ria in­fan­til de deu me­tres d’al­ça­da com a prin­ci­pal cen­tre d’aten­ció. “Hem tin­gut cu­es de més d’una ho­ra”, ex­pli­quen des de la fir­ma. L’es­tra­tè­gia co­mer­ci­al de Drim és si­tu­ar la nò­ria com a punt fi­nal del re­cor­re­gut de la bo­ti­ga, amb la qual co­sa les fa­mí­li­es amb nens que vo­len pu­jar a la ins­tal·la­ció tra­ves­sen qui­lò­me­tres mo­blats amb pres­tat­ge­ri­es ple­nes de jo­gui­nes.

“Els grans grups ja bus­quen al­ter­na­ti­ves al mo­del ac­tu­al, que es re­pe­teix a to­tes les grans ciu­tats” La bo­ti­ga de jo­gui­nes Drim ins­tal·la una nò­ria i els cli­ents fan més d’una ho­ra de cua per en­trar al lo­cal Més en­llà de la mi­da la bo­ti­ga mi­ra d’ofe­rir al nou con­su­mi­dor un va­lor di­fe­ren­ci­al amb l’ex­pe­ri­èn­cia

PERICO PASTOR

KEVORK DJANSEZIAN / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.