La ba­ta­lla dels sa­la­ris

Amb la bo­nan­ça eco­nò­mi­ca, avan­ça la idea de mi­llo­rar els in­gres­sos dels tre­ba­lla­dors. Al­ho­ra, la glo­ba­lit­za­ció i la tec­no­lo­gia ame­na­cen de con­so­li­dar els sous més bai­xos

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Els sin­di­cats de­fen­sen que, si no hi ha una pu­ja­da de sous, el con­sum se’n res­sen­ti­rà

En­ca­ra que amb di­fi­cul­tat, la re­cla­ma­ció de mi­llo­res res­se­nya b les en els sa­la­ris s’es­tà co­lant fins i tot en el dis­curs d’apòs­tols fins ara poc con­ven­çuts, com el ma­teix pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol, Ma­ri­a­no-Ra­joy. Lai­de­ad’apu­jar els sous, so­bre­tot els dels tre­ba­lla­dors que co­bren menys, tam­bé ha ca­lat en­tre bo­na part dels em­pre­sa­ris, com de­mos­tra la de­fen­sa rei­te­ra­da que des de fa temps en­cap­ça­la el pre­si­dent de la CEOE, Ju­an Ro­sell. Un de­bat si­mi­lar re­cor­re, ai­xí ma­teix, els Es­tats Units i un bon gra­pat de pa­ï­sos eu­ro­peus (ve­geu les pro­tes­tes a Ale­ma­nya), on els in­gres­sos de molts as­sa­la­ri­ats es man­te­nen plans enel­mi­llor dels ca­sos.

Des­prés d’en­ca­de­nar qua­tre anys d’ex­pan­sió del PIB i en­ca­rar un 2018 amb bo­nes pers­pec­ti­ves, els sin­di­cats es­pa­nyols han fet ban­de­ra del apu­ja­da de sa­la­ris co­ma ei­na per co­men­çar a com­pen­sar els es­for­ços fets pels tre­ba­lla­dors du­rant la gran re­ces­sió ipo­sar fre a l’ero­sió del seu po­der ad­qui­si­tiu a me­su­ra que la in­fla­ció ha aban­do­nat ter­renys ne­ga­tius. En els nou pri­mers me­sos del 2017, la re­mu­ne­ra­ció dels as­sa­la­ri­ats per ho­ra tre­ba­lla­da (in­clou les quo­tes so­ci­als) a preus cons­tants va cau­re un 1% res­pec­te al ma­teix perí­o­de del 2016. “I cau en ter­mes in­tera­nu­als des de fi­nals del 2016”, as­se­nya­la Ma­nu­el Hi­dal­go, pro­fes­sor de la Uni­ver­si­tat Pa­blo Ola­vi­de (Se­vi­lla).

Les pèr­du­es sa­la­ri­als a Es­pa­nya van­ser la vi­a­de­de­va­lu­a­ció in­ter­na a l’ eu­ro zo­na que va im­po­sar la­cris i eco­nò­mi­ca, re­cor­da el ca­te­drà­tic d’Eco­no­mia Apli­ca­da de la Uni­ver­si­tat Au­tò­no­ma de Bar­ce­lo­na Jo­sep Oli­ver. Aques­tes cai­gu­des d’ in­gres­sos van afec­tar so­bre­tot els me­nors de 35-40 anys, amb tre­balls tem­po­rals, per menys ho­res. “Va ser ine­vi­ta­ble la de­va­lu­a­ció –as­se­gu­ra Oli­ver–; ara els sa­la­ris po­dri­en pu­jar amb mo­de­ra­ció, sem­pre que aug­men­ti la pro­duc­ti­vi­tat. És, doncs, el mo­ment que les em­pre­ses in­ver­tei­xin a ser més com­pe­ti­ti­ves”.

La mi­llor ade­la capa­ci­tat pro­duc­ti­va re­sul­ta clau, postu­la tam­bé el Fons Mo­ne­ta­ri In­ter­na­ci­o­nal (FMI). Amb l’OCDE, con­si­de­ren queu­nin­cre­ment dels sa­la­ris aEs­pa­nya se­ria po­si­tiu per con­so­li­dar el crei­xe­ment de l’eco­no­mia. Tots dos han aler­tat dels ris­cos que tin­dria un es­tan­ca­ment i de l’ele­va­da pro­por­ció de tre­ba­lla­dors tem­po­rals, fo­na­men­tal­ment jo­ves, i em­ple­at­samb­sous bai­xos.

De mo­ment, els re­pre­sen-

MIGUEL VIDAL

Ali­cia Ro­drí­guez de Paz Ma­drid

Ós­car Muñoz Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.