Con­curs per a cam­pa­nyes de mi­cro­me­ce­nat­ge

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ulu­li i Banc Sa­ba­dell vo­len im­pul­sar el fi­nan­ça­ment col·lec­tiu #lets­doit és un con­curs di­ri­git a em­pre­ne­dors, cre­a­dors, em­pre­ses o as­so­ci­a­ci­ons que vul­guin llan­çar un pro­jec­te mit­jan­çant una cam­pa­nya de crowd­fun

ding. El seu prin­ci­pal ob­jec­tiu és im­pul­sar el mi­cro­me­ce­nat­ge com a ei­na per do­nar a conèi­xer un pro­jec­te, acon­se­guir el fi­nan­ça­ment ne­ces­sa­ri per im­pul­sar-lo i va­li­dar l’in­terès que el pro­jec­te ge­ne­ra en la so­ci­e­tat o el mer­cat. La com­pe­ti­ció es­tà im­pul­sa­da per la pla­ta­for­ma de crowd­fun­ding Ulu­le i per BS­tar­tup de Banc Sa­ba­dell. Els pro­jec­tes par­ti­ci­pants tin­dran la pos­si­bi­li­tat de gua­nyar 3.000 eu­ros i ses­si­ons ex­clu­si­ves de men­to­ria i

co­ac­hing, en­tre d’al­tres. To­tes les cam­pa­nyes de mi­cro­me­ce­nat­ge que es pu­bli­quin a Ulu­le en­tre els di­es 8 de ge­ner i 28 de fe­brer en­tra­ran a for­mar part del rep­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.