Hu­awei can­via el xip amb les ‘smart ci­ti­es’

De so­lu­ci­ons ver­ti­cals a pla­ta­for­ma ho­rit­zon­tal: un can­vi per tras­lla­dar l’ex­pe­ri­èn­cia xi­ne­sa a Eu­ro­pa

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Nor­ber­to Ga­lle­go

Do­tar d’ in­tel·li­gèn­cia una ciu­tat ésu­na­fany al­vol­tant del qual es pre­di­ca molt més que no pas es ma­te­ri­a­lit­za. Les re­fe­rèn­ci­es re­cur­rents són, in­va­ri­a­ble­ment, unes dese­nes de ciu­tats xi­nes es­que­no és sen­zill lo­ca­lit­za­ren un ma­pa, una al­tra a Co­rea del Sud i, re­cent­ment, al­gu­na al­tra de cons­tru­ï­da de no­va plan­ta en pa­ï­sos del Golf. Te­nen en co­mú l’eti­que­ta d’smart ci­ti

es. A la Xi­na, pre­ci­sa­ment, ha acu­mu­lat ex­pe­ri­èn­cia Hu­awei, que es mos­tra dis­po­sa­da a apli­car-la a Eu­ro­pa. Amb aques­ta fi­na­li­tat, la com­pa­nyia xi­ne­sa ha pa­tro­ci­nat a Bar­ce­lo­na l’edi­ció anu­al del con­grés Smart Ci­tiy Ex­po World. Es­clar que tras­lla­dar aques­ta ex­pe­ri­èn­cia a les ciu­tats eu­ro­pe­es ha fet que Hu­awei es re­plan­te­gés l’ es­tra­tè­gia, ad­met E d w in D ien d er, vi­ce pre­si­dent d eH u a w eia càr­rec del mer­cat de ser­veis­pú­blics.

“Fa gai­re­bé tres anys vam ar­ri­bar a la con­clu­si­ó­que­les so­lu­ci­ons de smart city que es­tà­vem ofe­rint, a cau­sa del seu ca­ràc­ter ver­ti­cal, con­tri­bu­ï­en a re­for­çar la com­par­ti­ció de pro­ces­sos, que ano­me­nem sit­ges, men­tre que el que es pre­tén és pre­ci­sa­ment eli­mi­nar aques­tes sit­ges”. Di­en­der ex­pli­ca a Di­ners que “[als pa­ï­sos desen­vo­lu­pats] no po­dí­em apli­car de la ma­tei­xa ma­ne­ra el con­cep­te a Bar­ce­lo­na oAms­ter­dam, am­bu­na his­tò­ria iu­na ba­se de ser­veis ben­ges­ti­o­nats”.

L’ob­jec­tiu dels ajun­ta­ments eu­ro­peus no és di­gi­ta­lit­zar en abs­trac­te si­nó con­nec­tar pe­ces d’in­for­ma­ció (exis­tents o no) amb les quals es pu­guin cre­ar en­torns­de­vi­da ur­ba­na­més flu­ïts i efi­ci­ents. Al­guns pro­ces­sos ja es­tan di­gi­ta­lit­zats, però con­ti­nu­en sent sit­ges se­pa­ra­des d’al­tres pro­ces­sos o de­par­ta­ments de l’ad­mi­nis­tra­ció lo­cal. “Aques­ta ob­ser­va­ció ens va por­tar a aban­do­nar l’es­tra­tè­gia cen­tra­da en so­lu­ci­ons i pro­duc­tes ver­ti­cals (...) Trans­for­mem la nos­tra tec­no­lo­gia per fer-la ho­rit­zon­tal i fa­ci­li­tar que la in­for­ma­ció allot­ja­da en una apli­ca­ció d’ús de­ter­mi­nat pu­gui com­bi­nar-se amb la­que és en una al­tra sit­ja de­di­ca­da a una al­tra fun­ció”. Aquest és el fo­na­ment de la pla­ta­for­ma queHu­awei ha pre­sen­tat a Bar­ce­lo­na amb el nom de Cen­tre d’ Ope­ra­ci­ons In­tel·li­gent( I OC ).

Per a sor­pre­sa del cro­nis­ta, la con­ver­sa adop­ta un gir con­cep­tu­al. Es­do­na­per fet­que­pel fet­de­ser ”in­tel·li­gents”, els ser­veis d’una ciu­tat són més efi­ci­ents, però bai­xen, amb ai­xò, els cos­tos? Di­en­der re­pli­ca que la iden­ti­fi­ca­ció en­tre efi­ci­èn­cia i cos­tos és prò­pia de la ”ve­lla­e­co­no­mia”. Ne­ga­que­e­nu­na

smart city els ser­veis ha­gin de ser més­cars omés­ba­rats.

“Hau­rí­em de can­vi­ar de vo­ca­bu­la­ri; ala no­va eco­no­mia són més re­lle­vants ide­es co­me l va­lo­ro el be­ne­fi­ci ciu­ta­dà. Es­pe­ci­al­ment ales ciu­tats eu­ro­pe­es, aques­tes so­lu­ci­ons ens obli­guen a fer que la ”in­tel·li­gèn­cia” no si­gui una sim­ple as­pi­ra­ció de mo­der­ni­tat; l’ob­jec­tiu és que els ciu­ta­dans se sen­tin cò­mo­des a la ciu­tat, fins i tot els que vi­uen en mu­ni­ci­pis ve­ïns i tri­bu­ten en el de la se­va re­si­dèn­cia”.

Aqual­se­vol ciu­tat de cer­ta mi­da, l’ àm­bit me­tro­po­li­tà con­di­ci­o­nal es de­ci­si­ons i la ges­tió pres­su­pos­tà­ria, però se­ria in­ad­mis­si­ble que els ser­veis dis­cri­mi­nes­sin uns ciu­ta­dans da­vant d’uns al­tres [exem­ple tí­pic, el trans­port]. Del que es trac­ta– sin­te­tit­za - és­que­la ciu­tat si­gui més pro­duc­ti­va. Pro­duc­ti­va? Ha dit pro­duc­ti­va ?“H oh edi­ta cons­ci­èn­cia: l’ es­ta­dís­ti­ca ac­tu­al ten­deix a cal­cu­lar el PIB de les grans aglo­me­ra­ci­ons, al­gu­nes de tan grans com­molts pa­ï­sos. Aquest càl­cul té molt a veu­re amb la qua­li­tat dels ser­veis al ciu­ta­dà, i la qua­li­tat amb el ni­vell d’ in­tel·li­gèn­cia que es des­ple­gui ”.

S’es­go­ta el temps sen­se ha­ver par­lat de­la pla­ta­for­ma d eH u a w ei. Di­en­der es res­ca­ba­la de pres­sa: si la in­for­ma­ció re­si­dei­xen una sit­ja i les fun­ci­ons són ver­ti­cals, ca­da pro­jec­te cor­res­pon a una àrea tec­no­lò­gi­ca (...) però una smart city s’hau­ria de com­por­tar com un sis­te­ma que con­nec­ta i afe­geix els ser­veis ho­rit­zon­tal­ment, un con­cep­te en què els pres­su­pos­tos no en­cai­xen bé. “Una ciu­tat in­tel·li­gent no és una su­ma de pro­jec­tes si­nó una ca­de­na de va­lor”, sen­ten­cia.

La in­fra­es­truc­tu­ra que pro­po­sa H u a w ei no és un agre­gat de tec­no­lo­gi­es de­di­ca­des a ser­veis d’ il·lu­mi­na­ció– un mer­cat molt di­nà­mi c–oges­tió d’ ai­gua i ener­gia .“És una capa ho­rit­zon­tal uni­fi­ca­da, que co­breix els sis­te­mes d’in­for­ma­ció dels ser­veis (...) do­mi­na els llen­guat­ges en què hi ha pro­gra­ma­des les di­fe­rents pe­ces d’in­for­ma­ció exis­tents, de­ma­ne­ra que és in­ne­ces­sa­ri ac­tu­a­lit­zar-los, mi­grar-los o re­em­pla­çar-los: el seu va­lor re­geix des del pri­mer dia”.

En una ciu­tat amb ser­veis in­tel·li­gents, no im­por­ta si són cars o ba­rats, si­nó la se­va ca­de­na de va­lor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.