Al­go­ris­mes es­sen­ci­als

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Jo­sep Ma­ria Ga­nyet Et­nò­graf di­gi­tal

Vi­vim en­vol­tats d’al­go­ris­mes que afec­ten el nos­tre com­por­ta­ment. Les no­tí­ci­es que ens ar­ri­ben a Fa­ce­bo­ok, els ví­de­os que ve­iem a YouTu­be, la sè­rie que mi­rem a Net­flix, l’apar­ta­ment d’Airbnb que llo­guem per va­can­ces o el res­tau­rant on anem a so­par se­ri­en exem­ples de les de­ci­si­ons que els al­go­ris­mes de re­co­ma­na­ció pre­nen per nos­al­tres. En al­guns ca­sos en som cons­ci­ents, en d’al­tres ni ens ho ima­gi­nem, so­vint ens es­ti­mem més ig­no­rar-ho, però en tots els ca­sos no te­nim ni la més re­mo­ta idea de com fun­ci­o­nen.

Di­me­cres pas­sat, al pro­gra­ma de rà­dio El món a RAC1, vaig coin­ci­dir amb la Pau­la Go­nu. Su­po­so que no sa­beu de qui es­tic par­lant. Jo no sa­bia qui era fins que em van dir que el Jor­di Bas­té l’en­tre­vis­ta­ria i vaig bus­car el seu nom a Go­o­gle. Re­sul­ta que Pau­la Go­nu és una cre­a­do­ra de con­tin­guts a la xar­xa. No li agra­da el ter­me you­tu­ber tot i que ho és (té un ca­nal amb més d’un mi­lió se­gui­dors, amb ví­de­os amb prop de cinc mi­li­ons de vi­su­a­lit­za­ci­ons), tam­bé és ins­ta­gra­me­ra (1,6 mi­li­ons de se­gui­dors), twe­ets­tar (75.000 se­gui­dors) i és una mar­ca amb bo­ti­ga en lí­nia. I se­gur que em dei­xo co­ses. Però el te­ma no és ella, soc jo.

El mo­ment mà­gic de l’en­tre­vis­ta va ser quan es va sor­pren­dre que la cone­gués­sim; té molt in­te­ri­o­rit­zat que els que re­cor­dem que al se­gon ca­nal de la te­le n’hi dè­iem UHF és im­pos­si­ble que sa­pi­guem qui és si no és via fills ado­les­cents. Vaig ha­ver d’ad­me­tre que era per­què m’ha­via pre­pa­rat l’en­tre­vis­ta i que el pri­mer que ha­via fet era bus­car­la a Go­o­gle. Però com pot ser que al­gú com jo que viu, tre­ba­lla i es­tu­dia a la xar­xa no cone­gués al­gú amb tan­ta pre­sèn­cia i in­flu­èn­cia com la Pau­la? Per què no m’ha ar­ri­bat mai ni un sol re­tuit d’un tuit seu? Com és que mai no m’ha apa­re­gut un ví­deo seu en­tre els re­co­ma­nats? No soc jo, és l’al­go­ris­me.

Els sis­te­mes de re­co­ma­na­ció dels di­fe­rents pro­ve­ï­dors de con­tin­guts a la xar­xa ens co­nei­xen molt bé —tant a mi com a la Pau­la— i han de­ci­dit po­sar­nos en bom­bo­lles se­pa­ra­des. Sa­ben per­fec­ta­ment que un ví­deo que co­men­ci per “Ho­la, gen­te gua­pa” i on sur­ti una no­ia ba­llant reg­ga­e­ton no és per a mi. En can­vi sa­ben fer-lo ar­ri­bar als gai­re­bé cinc mi­li­ons d’usu­a­ris que l’han vist a YouTu­be. El ma­teix sis­te­ma fun­ci­o­na a la res­ta de pla­ta­for­mes i el seu èxit de­pèn del grau d’en­cert dels seus al­go­ris­mes. El 70% del con­tin­gut que con­su­mim a Net­flix ve per les re­co­ma­na­ci­ons que ens fa d’acord amb el nos­tre pa­tró de vi­si­o­na­ment i, con­trà­ri­a­ment al que pu­guem pen­sar, al nos­tre mur de Fa­ce­bo­ok no hi ha tot el que pu­bli­quen els nos­tres “amics”, si­nó que no­més hi apa­reix una se­lec­ció del que el seu al­go­ris­me creu que ens pot in­teres­sar més.

L’any 2015, uns in­ves­ti­ga­dors de la Uni­ver­si­tat d’Illi­nois, de la Uni­ver­si­tat Es­ta­tal de Ca­li­fòr­nia i de la Uni­ver­si­tat de Mic­hi­gan van fer un es­tu­di amb usu­a­ris de Fa­ce­bo­ok i es van sor­pren­dre quan van des­co­brir que el 62,5% des­co­nei­xia l’exis­tèn­cia d’un al­go­ris­me de se­lec­ció de no­tí­ci­es que de­ci­dia què es mos­tra­va al seu mur. Els in­ves­ti­ga­dors van desen­vo­lu­par un al­tre al­go­ris­me que, aquest sí, mos­tra­va tot el que els seus con­tac­tes hi pu­bli­ca­ven. Els par­ti­ci­pants es van sen­tir mo­les­tos quan van sa­ber que hi ha­via mis­sat­ges i pu­bli­ca­ci­ons d’amics pro­pers i fa­mi­li­ars que no apa­rei­xi­en nor­mal­ment al seu mur. Fins lla­vors, la per­cep­ció sub­jec­ti­va dels par­ti­ci­pants en aquests ca­sos era que els seus con­tac­tes els ha­vi­en ex­clòs de les se­ves ac­ti­vi­tats.

L’al­go­ris­me de Fa­ce­bo­ok uti­lit­za més de 100.000 fac­tors di­fe­rents a l’ho­ra de tri­ar el mi­llor con­tin­gut en­tre l’enor­me quan­ti­tat d’in­for­ma­ció que en­tre tots hi abo­quem: ti­pus de con­tin­gut, re­ac­ci­ons dels nos­tres con­tac­tes, con­ver­ses més fre­qüents, et­cè­te­ra. Te­nim ide­es de com ho fa però nin­gú no ho sap del cert; igual com pas­sa amb el Pa­ge Rank (l’al­go­ris­me de clas­si­fi­ca­ció de pà­gi­nes web de Go­o­gle), amb el re­co­ma­na­dor de ví­de­os de YouTu­be o amb el mo­tor de Net­flix.

Aquest dar­rer al­go­ris­me ha es­tat pro­ta­go­nis­ta el mes pas­sat de du­es no­tí­ci­es que po­dri­en ser el guió d’un epi­so­di de Black mir­ror. La pri­me­ra va ser a cau­sa d’un tuit en què Net­flix de­ia: “A les 53 per­so­nes que han vist A

Ch­rist­mas prin­ce ca­da dia dels dar­rers 18: què us fa mal?”. Un tuit orwe­llià que de­mos­tra tot el que sap l’al­go­ris­me de Net­flix so­bre els nos­tres hà­bits de con­sum. L’al­tra la fe­ia pú­bli­ca al web Red­dit l’usu­a­ri anò­nim King_Sa­la­man­der, un es­tu­di­ant que es va pas­sar l’es­tiu en­gan­xat a Net­flix. Ex­pli­ca que va veu­re les nou tem­po­ra­des de la sè­rie The of­fi­ce en menys de deu di­es i qui­na no va ser la se­va sor­pre­sa quan va re­bre un cor­reu elec­trò­nic on li de­ien que ha­vi­en no­tat un pa­tró de vi­si­o­na­ment es­trany i li pre­gun­ta­ven si es­ta­va bé. Co­men­ta que al prin­ci­pi es va es­pan­tar, però al fi­nal el va fer sen­tir bé que al­gú es pren­gués la mo­lès­tia d’en­vi­ar-li un cor­reu pre­o­cu­pant-se per la se­va sa­lut men­tal. Se­gu­ra­ment el cor­reu de Net­flix li va fer un fa­vor.

El fet que els al­go­ris­mes con­tro­lin i con­di­ci­o­nin la nos­tra vi­da no és nou: si heu de­ma­nat mai un crè­dit o heu sig­nat un prés­tec hi­po­te­ca­ri, to­ta la vos­tra vi­da ha pas­sat per un al­go­ris­me fi­nan­cer que fi­nal­ment ha de­ci­dit si us el con­ce­di­en i en qui­nes con­di­ci­ons, ca­da cop que aneu a vo­tar hi ha un al­go­ris­me ano­me­nat llei D’Hondt que trans­for­ma vots en es­cons i el que de­ter­mi­na si un ar­ròs és una pa­e­lla va­len­ci­a­na o un ar­ròs amb co­ses és un al­go­ris­me que ano­me­nem re­cep­ta de cui­na. La di­fe­rèn­cia és que ac­tu­al­ment els al­go­ris­mes, a ban­da de ser om­ni­pre­sents i opacs, tam­bé són in­vi­si­bles als ulls. Es­sen­ci­als, que di­ria el Pe­tit Prín­cep.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.