Lau­ra Si­er­ra

Els 11.000 de l’Ibex, a to­car

La Vanguardia (Català) - Diners - - INPUT - Lau­ra Si­er­ra Cap de tau­la d’In­ter­brokers

Se­gons da­des de l’Ins­ti­tut In­ter­na­ci­o­nal de Fi­nan­ces, el deu­te glo­bal va mar­ca­run nou­rè­cord de 233 bi­li­ons de dò­lars a fi­nals del ter­cer tri­mes­tre del 2017. Ni­vells de ver­ti­gen que po­sen ner­vi­ós el mer­cat de ren­da fi­xa. N’hi ha pro­uam­bu­ne­xem­ple: d’una ban­da, el ru­mor, des­prés des­men­tit, que la Xi­na vo­lia fre­nar la­com­pra­de deu­te ame­ri­cà, acos­ta la ren­di­bi­li­tat del bo dels Es­tats Units a 10anys al 2,60%, co­sa que re­pre­sen­tau n in­cre­ment del 7,5% aquest any. D’al­tra ban­da, l’ini­ci de la re­ti­ra­da d’es­tí­muls mo­ne­ta­ris per part dels bancs cen­trals aug­men­ta l’ona­da de ven­des al mer­cat de bons. El bo ja­po­nès a 10anys, des que el­mes­de­no­vem­bre pas­sat va dei­xar de ren­dir en ne­ga­tiu, es re­va­lo­rit­za fins al 0,073%, i les ven­des del B un d em­pe­nyen la se­va ren­di­bi­li­tat fins al 0,60%. Fins i tot ai­xí, la re­la­ció deu­te/PIB va cau­re per quart tri­mes­tre con­se­cu­tiu fruit de l’ac­ce­le­ra­ció eco­nò­mi­ca.

La­ban­ca aplau­deix el mo­vi­ment. Una­pu­ja­da de la ren­di­bi­li­tat els ator­ga­més­mar­ge de be­ne­fi­ci. Ai­xí, el sec­to­ri­al ban­ca­ri de l’Eu­ros­toxx 600 s’ en­ca­reix més d’ un 5% des d’ini­cis d’any, i su­pera ni­vells del maig del 2017, en què l’Ibex 35 fir­ma­va els 11.135 punts. Le­s­em­pre­ses ex­por­ta­do­res eu­ro­pe­es es res­sen­ten d’un eu­ro per so­bre d’1,21 dò­lars, i l’ale­manyDAX30 tan­ca la set­ma­na en ne­ga­tiu. Ai­xò dei­xa el di­fe­ren­ci­al de l’Ibex 35 (so­bre pon­de­rat en ban­ca) con­tra l’Eu­ros­toxx 50 ani­vells del se­tem­bre del 2017.

Men­tres­tant, la fes­ta con­ti­nua a les bor­ses asi­à­ti­ques i a Wall Stre­et, ai­xí co­ma An­gla­ter­ra, on els seus prin­ci­pals ín­dexs fi­xen­mà­xims his­tò­rics. Am­bla vo­la­ti­li­tat de­pri­mi­da i enes­tat de co­ma, la pri­ma de risc es­pa­nyo­la en els 92 punts bà­sics (re­tro­ce­din­tun30% des dels­mà­xims­de l’oc­tu­bre) i atent a la pu­bli­ca­ció de re­sul­tats em­pre­sa­ri­als del quart tri­mes­tre, l’Ibex 35 se’n va a bus­car con­fe­ti. Els 11.000 ca­da ve­ga­da són­mé­sa­prop.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.