El Ca­na­dà, el Ja­pó i la Xi­na són tres dels mer­cats amb més fu­tur

La Vanguardia (Català) - Diners - - AGROCULTURA -

men­ta­ri eu­ro­peu.

Phil Ho­gan, co­mis­sa­ri eu­ro­peu d’Agri­cul­tu­ra i Desen­vo­lu­pa­ment Ru­ral, ha des­ta­cat que aquests nous pro­gra­mes aug­men­ta­ran la vi­si­bi­li­tat i les vendes dels pro­duc­tes eu­ro­peus ar­reu del món.

En par­ti­cu­lar, l’ac­ció de la Co­mis­sió Eu­ro­pea pre­tén im­pul­sar les ex­por­ta­ci­ons a pa­ï­sos on hi ha més pos­si­bi­li­tats de crei­xe­ment, com són el Ca­na­dà, Ja­pó, Xi­na, Mèxic i Co­lòm­bia.

ÀLEX GARCIA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.