Els fons de ren­da va­ri­a­ble aca­pa­ren el pro­ta­go­nis­me de les ren­di­bi­li­tats, al con­tra­ri dels de fi­xa

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

rep­tes a les eco­no­mi­es de la zo­na eu­ro en la me­su­ra que di­fi­cul­ta­rà els flu­xos d’ex­por­ta­ció; és a dir, un dels mo­tors prin­ci­pals del crei­xe­ment que es­tà ex­pe­ri­men­tant l’economia eu­ro­pea.

Aquests dos fac­tors pos­si­ble­ment se­ran po­si­tius per a les bor­ses i apor­ta­ran con­ti­nu­ï­tat a la ren­da va­ri­a­ble i als fons que ac­tu­en en aquests mer­cats, se­gons la ma­jo­ria de les es­ti­ma­ci­ons amb què tre­ba­llen els ges­tors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.