Grà­ci­es a una ges­tió ener­gè­ti­ca efi­caç, el nou Kia Ni­ro PHEV emet no­més 29 g/km d’emis­si­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - NOVETAT -

am­ben­doll del Ni­ro, unSUV­com­pac­te que fins ara no­més s’ofe­ria amb me­cà­ni­ca hí­bri­da. Des del punt de vis­ta tec­no­lò­gic i me­di­am­bi­en­tal, elNi­roPHEV–una­fi­ta per a la­mar­ca– re­flec­teix la capa­ci­tat in­dus­tri­al del fa­bri­cant coreà ai­xí­co­mel­seu­com­pro­mí­si­ne­quí­vo­cam­bel­me­di am­bi­ent.

Dis­se­nyat des­del prin­ci­pi co­ma ve­hi­cle hí­brid, el Ni­ro afe­geix en aques­ta­ver­sió la­pos­si­bi­li­tat­de­fer la re­càr­re­ga de les ba­te­ri­es mit­jan­çant con­ne­xió ex­ter­na, ofe­rint una au­to­no­mia en mo­de elèc­tric de fins a 58 km. Les ba­te­ri­es te­nen una­ca­pa­ci­tat­de8,9kWh, isub­mi­nis­tren ener­gia al mo­tor elèc­tric de 44,5 kW, com­ple­men­tat perun mo­tor GDI 1.6 de 105 CV, de ma­ne­ra que la po­tèn­cia del con­junt hí­brid és de 141CVi 265Nm.

La trans­mis­sió de la po­tèn­cia és a tra­vés d’una cai­xa de can­vis au­to­mà­ti­ca de do­ble em­bra­gat­ge (6DCT), i grà­ci­es a la se­va efi­caç ges­tió ener­gè­ti­ca emet no­més 29 g/km de CO i cer­ti­fi­ca 1,3 l/100 km­de con­sum­mit­jà ho­mo­lo­gat.

El nou Kia Ni­ro PHEV ja es­tà a la ven­da al nos­tre pa­ís amb tres ni­vells d’equi­pa­ment –Con­cept, Dri­ve i Emo­ti­on– i preus que ar­ren­quen dels 26.045 eu­ros, am­bla pos­si­bi­li­tat d’aco­llir-se als ajuts del pla Mo­valt.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.