El Ci­vic des­ta­ca pel seu ca­ràc­ter es­por­tiu, men­tre que el Maz­da sem­pre bri­lla per la qua­li­tat i la fi­a­bi­li­tat

La Vanguardia (Català) - Diners - - CARA A CARA -

ci­o­nals. Les co­tes in­te­ri­ors d’ha­bi­ta­bi­li­tat són molt si­mi­lars en la zo­na des­ti­na­da als ocu­pants, en­ca­ra que l’Hon­da Ci­vic ofe­reix una dis­tàn­ci­a­mé­sàm­plia en­tre fi­les de se­ients i més vo­lum útil de male­ter (478 per 364 li­tres). Per la se­va part, el Maz­da3 ex­hi­beix una al­tu­ra in­te­ri­or fins al sos­tre una mi­ca su­pe­ri­or.

Per a les ver­si­ons d’ac­cés en ga­so­li­na, Hon­da i Maz­da adop­ten ca­mins molt di­fe­rents. El Ci­vic re­cor­re a un mo­tor so­bre­a­li­men­tat 1.0 VTEC de bai­xa ci­lin­dra­da –un li­tre– i tres ci­lin­dres en lí­nia, capaç de ren­dir una po­tèn­cia de 129 CV. En can­vi, el Maz­da3 fa ús d’un mo­tor at­mos­fè­ric de 120 CV, de qua­tre ci­lin­dres en lí­nia i de dos li­tres de cu­bi­cat­ge. Els re­gis­tres de ren­di­ment do­nen re­sul­tats di­ver­sos, amb do­mi­ni en ve­lo­ci­tat mà­xi­ma per a l’Hon­da (203 per 195 km/h), però­am­bu­na ac­ce­le­ra­ció 0-100 km/h ro­tun­da­ment més enèr­gi­ca per al Maz­da (8,9 per 10,9 se­gons).

En­ma­tè­ria de­con­sums­de­com­bus­ti­ble i emis­si­ons deCO , la bai­xa ci­lin­dra­da del mo­tor del Ci­vic im­po­sa la se­va llei, en­ca­ra que per un mar­ge es­tret (4,8 per 5,1 l/100 km). El cert és que el bloc del Maz­da, mal­grat la se­va ele­va­da ci­lin­dra­da, ex­hi­beix uns con­sums ho­mo­lo­gats més que no­ta­bles.

El di­na­mis­me for­ma part de l’ADN d’aquests au­to­mò­bils, que es mos­tren es­ta­bles i efi­ca­ços en qual­se­vol ti­pus de car­re­te­ra. Aquest Maz­da dis­po­sa del sis­te-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.