Ar­ri­ba el nou Toyo­ta Ya­ris GRMN

La Vanguardia (Català) - Diners - - LA GUANTERA -

ins­pi­rat en el re­torn de Toyo­ta alCam­pi­o­nat Mun­di­al de Ra­lli­es(WRC) idis­se­nyat per a la car­re­te­ra. Ai­xí es pre­sen­ta el­nouYa­risGRMN, la ver­si­ó­mé­s­es­por­ti­va ipo­tent del sub­com­pac­te ni­pó.

En­for­matd’edi­ció li­mi­ta­da a 400uni­tats, el Ya­risGRMN­su­po­sa el desem­bar­ca­ment dels mo­dels GRMNd’alt ren­di­ment aEu­ro­pa des­prés­del seu èxit al Ja­pó. Únic al mer­cat de com­pac­tes es­por­tius del seg­ment B, el Ya­risGRMN ha es­tat desen­vo­lu­pat en el mí­tic Nordsch­lei­fe, aNür­bur­gring, per do­tar-lo d’unes ex­cep­ci­o­nals pres­ta­ci­ons­di­nà­mi­ques grà­ci­es al mo­tor Du­al VVT-i so­bre­a­li­men­tat de 1.8 li­tres i 212CVam­bel qual as­so­leix els 230km/hde ve­lo­ci­tat pun­ta iu­na ac­ce­le­ra­ció de0a 100km/hen 6,4 se­gons. Les cinc uni­tats­des­ti­na­des aEs­pa­nya, dis­po­ni­bles per 29.900€, es van ven­dre en po­ques set­ma­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.